S E S J A

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU

odbędzie się w dniu 29 maja  2019 roku  o godz. 1400  w sali narad  Rady Miejskiej przy ul. Zdrojowej 27 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr VIII/19 z dnia 29.04.2019 r.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”,
b)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
c)    wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
d)    uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa-Zdrój.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Omówienie projektu porozumienia co do spłaty zadłużenia wobec Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z tytułu rekompensaty za świadczenie usług publicznych.
7.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
11.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 29.05.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.05.2019 13:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.05.2019 13:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 42