Zarządzenie  Nr  0050.83.2019            
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia  15 kwietnia  2019 r.

w sprawie   wyrażenia  zgody na umorzenie należności z tytułu  opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na umorzenie należności pieniężnej w wysokości 378.44 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 44/100) z tytułu  opłat czynszowych  za lokal mieszkalny położony przy ul./…/ oraz ul./…/ w Kudowie-Zdroju, przysługującej gminie Kudowa-Zdrój od /…/1 .

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.83.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.05.2019 10:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.05.2019 10:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 33