UCHWAŁA NR VIII/52/19
Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju
z dnia 29 kwietnia  2019 roku

w sprawie: powołania członków Rady Muzeum

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r.  poz. 506) oraz art.11 ust.1,4,5 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.720 z późn. zm.)  Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

W skład Rady Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju powołuje się następujących członków:
1.    Sylwię Bielawską
2.    Wojciecha Dusia
3.    Ryszarda Gładkiewicza
4.    Rafała Gresztę
5.    Bronisława Kamińskiego
6.    Krystynę Toczyńską-Rudysz
7.    Paulinę Suchecką
8.    Macieja Szymczyka.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.720 z późn. zm.) przy muzeach samorządowych działają rady muzeów, których członków powołuje organizator. Ze względu na upływ kadencji Rady Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju powołanej uchwałą  Nr V/23/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku zaistniała koniczność powołania nowego składu Rady Muzeum.  Zgodnie z art. 11 ust.3 ustawy o muzeach skład  Rady Muzeum jest powoływany na kolejną czteroletnią kadencję. Kandydatów do Rady w składzie przedstawionym w projekcie uchwały wskazali burmistrz miasta oraz dyrektor muzeum.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr VIII/52/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.05.2019 09:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.05.2019 09:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 40