UCHWAŁA NR  VIII/51/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia  29 kwietnia  2019 roku


w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Kudowa Zdrój do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku


                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art.48  ust. 6 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.  z 2018 r. poz. 2190 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

Rada Miejska Kudowy-Zdroju wybrała do składu Rady Społecznej  przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku Pana Marka Grzelaka jako przedstawiciela gminy Kudowa-Zdrój.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

UZASADNIENIE

 W  związku z koniecznością powołania nowej Rady  Społecznej przy Zespole  Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, pismem z dnia 22.02.2019 r. Starosto Powiatowe w Kłodzku zwróciło się z prośbą o wskazanie przedstawiciela do składu powyższej Rady.
W myśl art. 48 ust. 6 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2190 z  późn.zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju ma obowiązek wybrać na członka Rady Społecznej swojego przedstawiciela.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr VIII/51/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.05.2019 09:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.05.2019 09:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 40