Arkadiusz Sip 05.04.2019 15:13 wersja do wydruku

Kudowa-Zdrój 02.04.2019r.

 

 

OGŁOSZENIE

       

 

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018  r. poz. 2204 z  późn. zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA - ZDRÓJ

ogłasza

  przetarg ustny nieograniczony

 

na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej, działki nr  103  (AM-5), o pow. 4513 m2 ,   położonej w  Gminie  Kudowa-Zdrój,  obręb  Jakubowice z przeznaczeniem na  mieszkalnictwo pensjonatowe, mieszkalnictwo niskiej intensywności, tereny otwarte, lasy. Księga wieczysta nr SW1K/00083148/3. Termin  zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od daty podpisania umowy notarialnej, termin zakończenia zabudowy – 3,5 roku od daty rozpoczęcia budowy. Działka posiada dostęp  do  drogi publicznej (asfaltowej)  oznaczonej geodezyjnie jako działka  nr 64, przez drogę  utwardzoną oznaczoną  geodezyjnie jako działka nr 105,  jest  niezabudowana o zróżnicowanym stopniu  nachylenia, nieogrodzona, częściowo zakrzaczona  i zadrzewiona. Przez  działkę  przebiega  linia  elektroenergetyczna  niskiego  napięcia. Brak  sieć wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Istnieje  możliwość wpięcia  do  sieci elektroenergetycznej. Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń.

 

                                                       Cena wywoławcza  89 420,00 zł.

 

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

                                          

Przetarg odbędzie się w dniu 17.05.2019 r.  o godz. 10:00, w pokoju nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.

Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości  20% ceny wywoławczej, w pieniądzu  w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój, najpóźniej do 13.05.2019r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

 

            Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę ustala się nie później niż 31.05.2019 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

           

W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie  pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne – stosowne dokumenty potwierdzające reprezentację podmiotu

 

            Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

           

            Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działki nr 103 (AM-5), o pow. 4513 m2 , położonej w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Jakubowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:05.04.2019 15:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:05.04.2019 15:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 76