Arkadiusz Sip 05.04.2019 12:03 wersja do wydruku

Kudowa-Zdrój 02.04.2019r.

 

OGŁOSZENIE

       

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018  r. poz. 2204 z  późn. zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ  MIASTA 

KUDOWA - ZDRÓJ

ogłasza

  przetargi ustne nieograniczone

 

na  sprzedaż   n/w  nieruchomości  gruntowych,  położonych w  Gminie  Kudowa-Zdrój,  obręb  Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne. Księga wieczysta nr SW1K/00061790/8. Termin  zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od daty podpisania umowy notarialnej, termin zakończenia zabudowy – 3,5 roku od daty rozpoczęcia budowy. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna i  droga umożliwiająca realizację inwestycji,  została   zrealizowana  w 2016r. i  w 2018 r. Istnieje możliwość wpięcia do sieci energetycznej i sieci  gazowej.  Działki są wolne od obciążeń i zadłużeń. Działki posiadają dostęp  do  drogi publicznej.

 

 -  działka nr  701/20  (AM-7), o pow. 805 m2, cena wywoławcza  79 700,00 zł, godz. 9:00,

 -  działka nr  701/26  (AM-7), o pow. 675 m2, cena wywoławcza  67 600,00 zł; godz. 9:30

 

Ceny gruntów osiągnięte w drodze przetargów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

                                           

Przetargi odbędą się w dniu 17.05.2019 r. w pokoju nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.

Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości  20% ceny wywoławczej, w pieniądzu na każdą  z działek oddzielnie w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój najpóźniej do 13.05.2019r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

 

            Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę ustala się nie później niż 31.05.2019 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy. 

           

W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie  pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne – stosowne dokumenty potwierdzające reprezentację podmiotu

 

            Przetargi  mogą  być  odwołane  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargach umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24, na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.

           

            Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

 

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE- przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, obręb Słone-działka nr 701/20 (AM-7), działka nr 701/26 (AM-7).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:05.04.2019 12:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:05.04.2019 15:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 64