PROTOKÓŁ NR VI/19
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 27 lutego 2019 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1-2)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła VI sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy samorządzie gminnym obrad rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 13 radnych co stanowi niezbędne quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nieobecni:
1.    Dawid Dymowski           - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Marek Grzelak                - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
b)    ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Miasta Kudowa-Zdrój,
c)    zmiany uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016r.,
d)    zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Kudowa-Zdrój do Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.
4.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
8.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
I.Biernacik– skarbnik gminy zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt. 3 porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój – jako podpunkt e.
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu - Sprawozdanie Burmistrz Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym – jako punkt 5.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie wniosku dot. wprowadzenia do pkt. 3 porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój – jako podpunkt e.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie wniosku dot. wprowadzenia porządku obrad punktu - Sprawozdanie Burmistrz Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym – jako punkt 5.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem kolejnych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad VI sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 27.02.2019r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3-4)

a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad zmianami do projektu uchwały. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali zmiany zgłoszone do w/w projektu uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Przewodnicząca Radyprzeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr VI/32/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok została podjęta jednogłośnie.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Miasta Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Miasta Kudowa-Zdrój. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr VI/33/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.  

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016r.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016r. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr VI/34/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016r została podjęta jednogłośnie.  

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Kudowa-Zdrój do Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Kudowa-Zdrój do Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr VI/35/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Kudowa-Zdrój do Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych została podjęta jednogłośnie.  

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr VI/36/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.  

Ad.5)
Radni nie zgłosili pytań do sprawozdania Burmistrz Miasta z prac między sesjami.

Ad.6)
Radny K.Stolarz podziękował Burmistrz Miasta oraz Dyrektorowi KCKiS za udostępnienie lokalu, w którym  zespół  „Agawa” działający przy  Polskim Związku Emerytów i Rencistów nagrał po raz pierwszy płytę. Poruszył również sprawy:
-    udostępnienia busa na wyjazd do Nachodu,
-    stawu w Parku Zdrojowym  - od poprzedniej sesji nic nie zostało zrobione – naprawa mnicha.   Kto jest za to odpowiedzialny?
-    wypłaty środków finansowych dla 4 byłych pracowników Urzędu Miasta. Zwrócił się z pytaniem ile pieniędzy zostało wypłacone i na jakim etapie jest ta sprawa? Czy jest sprawa sądowa, czy jest to w trakcie załatwiania polubownego?
Ponadto radny odczytał pytanie skierowane na piśmie do Burmistrz Miasta dot. różnicy w kwotach zadłużenia miasta.
Szczegółowych odpowiedzi na w/w pytania udzieliła Burmistrz Miasta. Informację dot. rozbieżności w kwotach zadłużenie gminy przedstawiała Skarbnik Gminy.

Ad.7)
Radna S.Ziółkowska zgłosiła wniosek o rozwiązaniu problemu parkingu przy szkole przy ul. Pogodnej.
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o pomalowanie na niebiesko miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na w/w parkingu.
Radny A.Frankowski zaproponował utworzenie drogi jednokierunkowej.

Ad.8)
Mieszkanka zwróciła się z pytaniem czy zgodnie ze Statutem Gminy  będą odbywały się spotkania radnych z mieszkańcami.
Burmistrz Miasta poinformowała, że takie spotkania będą odbywały się 2 razy w roku – wiosną i jesienią.

Ad.9)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady VI sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1445 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasia
k

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr VI/19 z dnia 27 lutego 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.03.2019 11:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.03.2019 11:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 45