Zarządzenie nr 0050.56.2019

Zarządzenie  Nr  0050.56.2019             
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 8 marca 2019 r.

              
w sprawie   niewyrażenia  zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Nie wyraża się zgody na umorzenie należności pieniężnej w wysokości 171,62 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden złotych 62/100) z tytułu  opłat czynszowych  za lokal mieszkalny położony przy ul. T. Kościuszki 38/6  w Kudowie-Zdroju, przysługującej gminie Kudowa-Zdrój od Pani  Zofii Patroniak.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.56.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.03.2019 10:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż