O G Ł O S Z E N I E
S E S J A

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU

odbędzie się w dniu 28 marca  2019 roku  o godz. 1300  w    sali narad  Rady Miejskiej przy  ul. Zdrojowej 27 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Wręczenie Złotej Odznaki Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
4.    Wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Miasta Kudowa-Zdrój   w konkursie o nazwie „Mój dom na medal”.
5.    Kultura fizyczna dzieci i młodzieży. Programy i oferta  Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu oraz sp. z o.o. Basen „Wodny Świat”.
6.    Plan napraw i remontów dróg i chodników na 2019 r.
7.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr V/19 z dnia 30.01.2019 r. i nr VI/19 z dnia 27.02.2019 r.
8.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za rok 2018,
b)    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2019 roku,
c)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
d)    zmiany Statutu Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu – załącznika do uchwały nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lipca  2016r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury – Kudowskie Centrum Kultury i Sportu,
e)    zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Miejskiej Kudowa-Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia  i spożywania napojów alkoholowych,
f)    określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój w ramach programu priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" EDYCJA II przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
g)    przyjęcia  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.
9.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
10.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
11.    Interpelacje i zapytania radnych.
12.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
14.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 28.03.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.03.2019 11:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.03.2019 11:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 47