Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

działa w oparciu o przepisy art. 4¹, ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ) powołana została Zarządzeniem  Nr 0050.8.2021 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju  z dnia 12 stycznia 2021 roku.

W skład gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

 

 1. Monika Kryczka – Przewodnicząca Komisji
 2. Katarzyna Oczkowska - Sekretarz Komisji
 3. Bogusław Buksak – Członek Komisji
 4. Grzegorz Dacyszyn – Członek Komisji
 5. Edyta Breszko – Członek Komisji

 Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

 

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
   
  • obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin,
  • współuczestnictwo i pomoc przy tworzeniu programów terapeutycznych, zwłaszcza programów dla młodzieży, 
  • dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii, 
  • motywowanie i kierowanie do leczenia, 
  • szkolenie personelu placówek oświatowych i pomocowych, 
  • kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne, itp.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
   
  • zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego:
    
   • przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich i uchylanie się od pracy lub zakłócanie spokoju i porządku publicznego a także przemoc w rodzinie,
   • wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania ww. działań, 
   • kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 
   • przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, 
   • składanie wniosków o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego
  • niesienie pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym, 
  • przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, 
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończeniu terapii oraz członkom ich rodzin, 
  • współpraca z innymi placówkami, z organizacjami społecznymi w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
   
  • pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień,
  • wspieranie, organizowanie i prowadzenie działań trzeźwościowych, 
  • współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych.
 4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:
   
  • dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaży alkoholu osobom  nieletnim i nietrzeźwym,
  • podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych,
  • podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.
 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
   
  • przyjmowanie wniosków o środki finansowe,
  • opracowywanie preliminarza wydatków, 
  • podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 

 

Do zadań GKRPA należy również przygotowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jego koordynacja oraz czuwanie nad jego wykonaniem.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:13.07.2009 11:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:11.03.2021 13:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 256