BURMISTRZ MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju
przy ul. 1 Maja 18

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kudowa-Zdrój

 

Wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1597);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1587);
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1. jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
  2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;
  3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami
   w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  5. uzyskała:
 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat lub
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2018 r., poz. 967),  

a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2183, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

 1. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 3. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.).
 4. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn.zm.).

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
  na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.);
 10. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.).
 1. Wymagane dokumenty:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola ( jeżeli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola im. Kubusia Puchatka w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną);
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
   o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo stażu pracy dydaktycznej–
   w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona)
   i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  4. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
   w pkt 2; świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
  5. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
   z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) – przypadku cudzoziemca;
  7. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie ścigane
   z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
   z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy
   z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1458 z późn. zm.);
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
   z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
  12. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
  13. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa   w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 967) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 1. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 2. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 oraz Dz. U z 2018 poz. 1000 ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4-7, 12 i 13.

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem
  i nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka”, w terminie do 19 marca 2019 r.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia.
 5. Zgodnie z artykułem 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
  tj. RODO), informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kudowa-Zdrój z siedzibą w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, 57-350 Kudowa-Zdrój. Mogą się Państwo z nami skontaktować przy pomocy numeru telefonu: 748621700, lub mailowo pod adresem – kudowa@kudowa.pl W sprawach związanych
  z przetwarzaniem danych, w tym realizacji Państwa praw Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej – iod@kudowa.pl

    Państwa dane będą przetwarzane w związku z realizacją konkursu na stanowisko dyrektora
    przedszkola. W związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
    na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z przepisami prawa, które  określa Ustawa
    z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji
    Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko
    dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły
    ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

    W celu udziału w postepowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych
    jest obowiązkowe oraz wynika z ww. przepisów. Konsekwencją niepodania danych będzie
    niedopuszczenie kandydata do wyżej określonego konkursu.

    W ramach realizowanego celu nie występuje profilowanie, a dane nie będą transferowane
    poza Polskę. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie

    przepisów prawa oraz podmiotom do tego uprawnionym.

     Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego
     prawa oraz przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone,
     a po upływie tego okresu przez okres 10 lat.

    W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,
    posiadają Państwo prawo do dostępu oraz do sprostowania podanych danych. Przysługuje
    Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących
    praw, kontaktując się z Administratorem na powyższe dane kontaktowe.

    W przypadku stwierdzenia o naruszeniu przepisów RODO przysługuje Państwu prawo
    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju przy ul. 1 Maja 18 dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kudowa-Zdrój
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:05.03.2019 10:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:05.03.2019 10:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 53