Arkadiusz Sip 04.03.2019 11:19 wersja do wydruku

BURMISTRZ MIASTA KUDOWY- ZDROJU

OGŁASZA

XIV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY

p.n.
 „UZALEŻNIENIOM MÓWIMY NIE”

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

Konkurs przeznaczony jest dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Kudowa- Zdrój. Jest on jednym z elementów profilaktyki zawartej w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa Zdrój na rok 2019, który został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju Nr III/8/19 z dnia 7 grudnia 2018 roku.

 

CEL KONKURSU

 

Celem konkursu jest wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych.

Cel konkursu koncentruje się na wspieraniu czynników chroniących dzieci i młodzież przed ryzykiem sięgnięcia po środki uzależniające psychoaktywne poprzez:

- zwiększanie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależnieniami;

- zachęcanie dzieci i młodzieży do własnych przemyśleń, poszukiwań, ocen;

- kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i wartości;

- kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia oraz zdrowia rodziny.

 

 1. ORGANIZACJA KONKURSU

 

 1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju.
 2. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialny jest Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  
 3. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy zadeklarować do dnia 26.04.2019 r. w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, pok. nr 23 lub telefonicznie pod numerem telefonu 74 8621732.
 4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie gminy Kudowa-Zdrój
 5. Konkurs przeprowadzony będzie w czterech  grupach wiekowych:
  1) dla uczniów szkół podstawowych w przedziale klas  I-III,

2) dla uczniów szkół podstawowych w przedziale klas IV-VI,

3) dla uczniów klas VII-VIII i gimnazjum,

4) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 1. Forma konkursu: prezentacja artystyczna o tematyce poruszającej kwestię uzależnień w formie inscenizacji słowno-muzycznej, scenki, tańca, piosenki, skeczów, występu kabaretowego, monologu, dialogu.

Naukowa definicja uzależnienia wg specjalnej międzynarodowej klasyfikacji chorób (ICD-10) brzmi: „Uzależnieniem nazywamy kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których przyjmowanie substancji lub grupy substancji dominuje nad innymi zachowaniami, które miały poprzednio dla pacjenta większą wartość”.
Aby potwierdzić uzależnienie, konieczne jest wystąpienie co najmniej trzech z sześciu objawów:

 1. Bardzo silna chęć przyjmowania substancji lub uczucie konieczności jej przyjmowania. Człowiek musi przyjąć jakąś substancję psychoaktywną, żeby nie czuć się „źle” – oznacza to odczuwanie braku danego środka.
 2. Brak kontroli nad chęcią ponownego przyjęcia danego środka i nad jego ilością. Każda osoba, która zaczęła regularnie przyjmować środek odurzający będzie powtarzała tę czynność, co doprowadzi do  tzw. „ciągu”, czyli konieczności poszukiwania narkotyku.
 3. Tzw. zespół abstynencyjny, czyli objawy odstawienia środka odurzającego. W zależności od rodzaju danego środka mogą rozwinąć się objawy wynikające z odstawienia narkotyku, których odczuwanie może czasami być dla chorego bardzo przykre. 
 4. Powstawanie tolerancji, czyli konieczności przyjmowania coraz większych dawek danego środka dla wywołania przyjemności.
 5. Dana osoba nie interesuje się innymi przyjemnościami – dąży do przyjęcia upragnionej substancji – chce tylko spożywać alkohol lub przyjmować narkotyki. Jej przyjaciółmi stają się tylko osoby uzależnione.
 6. Osoba przyjmująca środki uzależniające wie, że one szkodzą. Pomimo to, pije lub bierze narkotyki. Robi sobie z tego powodu wyrzuty, które jednak nie mają wpływu na zmianę jej postępowania.

   6 a.  Organizator dopuszcza poruszanie tematyki innych uzależnień.

 

 1. Oceny przygotowanych prezentacji dokona komisja konkursowa w dniu 9 maja 2019r.  w kategorii szkół podstawowych, w dniu 10 maja 2019r.  w kategorii gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Prezentacje odbędą się o godz. 9.00 w Teatrze Zdrojowym przy ul.Moniuszki 2 w Kudowie-Zdroju. W przypadku niedogodności  przeprowadzenia konkursu w w/w terminach dopuszcza się zmianę terminu, o czym organizator poinformuje uczestników. 

 1. Ogłoszenie wyników konkursu zamieszczone zostanie na stronie internetowej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl w zakładce Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Wręczenie nagród nastąpi w terminie i miejscu podanym w osobnej informacji.

 

 1. KOMISJA KONKURSOWA

 

 1. Prace oceniane będą przez komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju.
 2. Do zadań komisji konkursowej należy:

- dokonanie oceny prac

- wyłonienie zwycięzców.

 

 

 

 1. ZASADY ORGANIZACYJE

 

Przedmiotem konkursu jest:

1. Dowolna forma (określona w Rozdziale III pkt. 6) o tematyce profilaktycznej p.n. „Uzależnieniom mówimy nie”

- czas trwania przedstawienia - 10-15 minut,

- ilość uczestników biorących udział – dowolna.

 

 

 1. NAGRODA

 

Nagrodą w konkursie jest 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) z podziałem na:
- 4.000 zł dla szkół podstawowych w przedziale klas I-III

     przy uwzględnieniu podziału na I, II, III miejsce

- 4.000 zł dla szkół podstawowych w przedziale klas IV-VI

     przy uwzględnieniu podziału na I, II, III miejsce

- 4.000 zł dla gimnazjum

     przy uwzględnieniu podziału na I, II, III miejsce

- 4.000 zł dla szkół ponadgimnazjalnych

     przy uwzględnieniu podziału na I, II, III miejsce

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Postanowienia regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników konkursu.
 2. Wszelkie zmiany regulaminu może wprowadzić jedynie organizator konkursu w formie aneksu, o czym powiadamia uczestników.
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów konkursowych ( wymienionych w rozdziale V ) w celu prowadzenia kampanii
  i programów profilaktycznych.
 4. Wszelkich informacji udziela Pełnomocnik Burmistrza Do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, pok. nr 23, telefon 74 8621732.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XIV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY p.n. „UZALEŻNIENIOM MÓWIMY NIE”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:04.03.2019 11:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:04.03.2019 11:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 47