Kudowa-Zdrój 04.03.2019

 

      UJEDNOLICONY WZÓR  ZAPYTANIA OFERTOWEGO   NR IR.041.8.3.2019

na dostawę krzeseł w ramach  projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój”

Nr projektu: 00125-6935-UM0110124/17

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury”.

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24

Tel. 74 8621 717

Fax.74 8661 351

kudowa@kudowa.pl

 

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Justyna Klich Tel. +48 74 8621706 , Krystyna Svoboda Tel. +48 74 8621 721

pytania w formie elektronicznej należy kierować na adres k.svoboda@kudowa.pl

 

II. TRYB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ust.6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Niniejsze ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie ARiMR www.portalogloszen.arimr.gov.pl

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa krzeseł –kod CPV 39110000-6      Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 374 sztuk krzeseł z oparciami w kolorze czarnym wraz z wózkami transportowymi (max. 1 wózek na 50 szt.).

Szczegółowy opis krzesła:

Materiał podstawowy-stal, materiał siedziska-plastik.  

Rozmiar:

Pełna wysokość 810 mm ± 5%

Wymiary siedziska 445/ 390/ 390 mm(wys./głęb./szer. w mm) ± 5%

Krzesła bez podłokietników, z możliwością składania, bez regulowanych oparć, bez poduszek, z możliwością sztaplowania na wózek, o wadze  min. 3,5 kg.

Wózek transportowy do krzeseł winien posiadać wytrzymałą galwanizowaną ramę oraz cztery samonastawne kółka.

Rozmiar wózka:

1700/485/1010 mm(wys./szer./dł. w mm) ± 5%,  waga min. 15 kg.

 

 

Uwaga:

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w opisie zapytania służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1.Wykonawca przygotowuje ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do

 niniejszego zapytania.

2.Oferent dołącza do formularza ofertowego dokumenty wskazane w punkcie VI.

3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, drukowanymi literami bądź elektronicznie.

4.Oferta musi być podpisana przez oferenta lub pełnomocnika.

5.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

Zapytanie ofertowe nr IR.041.8.3.2019 na dostawę krzeseł w ramach  projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrójw terminie do 08.03.2019 w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 5) Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, listownie lub e-mailowo na adres k.svoboda@kudowa.pl (o zachowanym terminie decyduje data doręczenia do siedziby Zamawiającego lub data wpływu oferty na adres e-mailowy.)

6.Oferent może złożyć jedną ofertę, nie dopuszcza się ofert wariantowych.

7.Oferty nieczytelne, nie zawierające wszystkich informacji z formularza ofertowego, niepodpisane lub podpisane przez nieuprawnioną osobę, niezawierające wymienionych w punkcie VI załączników -nie będą rozpatrywane.

VI. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY.

1. Atest lub Deklarację producenta, że wyrób spełnia normy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.Pełnomocnictwo-jeżeli dotyczy.

3.Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (KRS lub CEiDG)  nie starszy niż miesiąc.

4.Oświadczenia o wzajemnych powiązaniach osobowych lub kapitałowych –załącznik nr 2 do zapytania.

 

 

 

 

VII. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a)  cena 80%, wg wzoru:

(oferta z najniższą cena brutto

(----------------------------------------  x 100) x waga kryterium tj. 80%= C

(cena brutto oferty badanej

C-stanowi wartość punktową badanej oferty

b) gwarancja maksymalnie 20 punktów:

 24 miesiące- 0 pkt

 36 miesięcy-10 pkt

 48 miesiecy-20 pkt

 

G-stanowi wartość punktową badanej oferty

c) za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (L) obliczoną na podstawie wzoru:

L=C+G

d)Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

e)Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans L , oferent na wezwanie zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia oferty cenowej nie wyższej niż zaproponowana w ofercie.

VIII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

1.Treść oferty nie odpowiada zapytaniu ofertowemu.

2.Oferta lub oferent nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

3.Oferta została złożona po terminie.

4.Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami, o których w art.43a ust.4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 349 z późn. zm.).

5.Oferta została złożona bez wymaganych dokumentów.  

6.Oferta lub załączniki pozostały bez podpisu uprawnionego podmiotu.

IX. O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert, niezłożeniu żadnej oferty bądź zakończeniu postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez umieszczenie informacji na stronie, na której opublikowano zapytanie.

X. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny bądź zakończyć postępowanie bez wyboru oferty. Na czynność Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

 

 

XI. ZAŁĄCZNIKI

 

1.Formularz ofertowy.

2.Wzór oświadczenia -zał. nr 2

3.Wzór umowy.

4.Wzór oświadczenia -zał. nr 3

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kudowa- Zdrój  z siedzibą w 57-350 Kudowa-Zdrój przy ul. Zdrojowej 24.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z wyżej wymienionym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiadają Państwo:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Was narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE NR IR.041.8.3.2019 na dostawę krzeseł w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych-ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janusz Engel
Data publikacji:01.03.2019 14:47
Data na dokumencie:26.03.2019
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:04.03.2019 09:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 90