Kudowa-Zdrój 26.02.2019

 

   ZAPYTANIE OFERTOWE   NR IR.041.8.2.2019

na dostawę 3 sztuk wiat przystankowych stylizowanych w ramach  projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” wraz z  montażem i wykonaniem prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

 

Nr projektu: 00125-6935-UM0110124/17

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury”.

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24

Tel. 74 8621717

Fax.74 8661351

kudowa@kudowa.pl

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:

Justyna Klich Tel. +48 74  8621 706 oraz Krystyna Svoboda +48 74 8621 721

pytania w formie elektronicznej należy kierować na adres: jklich@kudowa.pl

II. TRYB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ust.6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.

Niniejsze ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie ARiMR www.portalogloszen.arimr.gov.pl

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dostawa wiat wraz z montażem –kod CPV

44212321-5    Wiaty autobusowe

45213315-4    Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych

39111000-3    Siedziska

 

1.Dostawa trzech wiat  stylizowanych –o następujących parametrach:

Konstrukcja wiat:

Konstrukcja wiat oparta na okrągłych słupach stalowych o minimalnym przekroju 100 x 6,0 mm. Słupki przednie wiaty wykonane z okrągłych słupów stalowych o minimalnym przekroju 48 x 4,0 mm.

Konstrukcja dachu z poliwęglanu  zabezpieczona  przed przesunięciem się za pomocą systemu listew kryjących oraz płaskowników. Końcowe spojenie na słupkach dekoracyjne. Detale architektoniczne wycinane technologią cięcia laserowego należy uzgodnić z Zamawiającym.

Konstrukcja wiaty ze stali zabezpieczonej przed wpływem warunków atmosferycznych poprzez cynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. W wiacie należy przewidzieć montaż wyposażenia dodatkowego - siedzisko montowane do konstrukcji (podwieszane). Siedzisko musi być dopasowane do gabarytu wiaty.

Wiaty przeszklone z 3 stron. Przód wiaty otwarty. Szerokość przęseł wiaty minimum 1400 mm. Zakładana szerokość dachu minimum 1900 mm. Przewidywana szerokość ścianek bocznych ok.1400 mm. Odprowadzenie wód opadowych do tyłu wiaty.

Wiaty pokryte poliwęglanem komorowym o grubości ok.10 mm z obustronnym filtrem UV.

Na wypełnienie ścian przewiduje się  szkło hartowane o grubości co najmniej 6 mm.

Na szybach dwa pasy ostrzegawcze dla osób niedowidzących na środku szyby.

Wiaty wyposażone w siedziska z twardego drewna liściastego zabezpieczonego przed wpływem warunków atmosferycznych mocowane do konstrukcji (podwieszane).

Rozmiary:

dwie wiaty o dł. 300 cm x 150 cm (lokalizacja :ul. Nad Potokiem oraz ul. Główna)

jedna wiata o dł. 600 cm x 150 cm (lokalizacja: ul. 1 Maja)

 

2. Montaż wiat

Lokalizacja:

 • ul. 1 Maja dz. nr 177/6 obr. Stary Zdrój : wiata o wymiarach dł. 6 m x szer. 1,5 m                     z siedziskiem i oszkleniem;

rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej, wykonanie płyty fundamentowej oraz wykonanie nowego zabruku z kostki betonowej 6 cm. ok.8 m²; zdjęcie lokalizacji załącznik nr 5

 • ul. Główna dz. nr 99 obr. Zakrze : wiata o wymiarach dł. 3 m x szer. 1,5 m z siedziskiem                    i oszkleniem;

wykonanie rozbiórki murka oporowego o długości ok 3 m.b., prace ziemne (wybranie gruntu i korytowanie na powierzchni ok 14 2) wraz zwywiezieniem urobku, wyprofilowanie skarpy wraz z jej zabezpieczeniem przed osuwaniempoprzez montaż płyt ażurowych, wylanie płyty fundamentowej, wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej 6 cm wraz z podbudową i krawężnikami ok. 6m²; zdjęcie lokalizacji załącznik nr 6

 • ul. Nad Potokiem  dz. nr 161 obr. Słone : wiata o wymiarach dł. 3 m x szer. 1,5 m                      z siedziskiem i oszkleniem;

prace ziemne wrazzwywiezieniem urobku, wylanie płyty fundamentowej, wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej 6 cm wraz z podbudową i krawężnikami ok.8 m²; zdjęcie lokalizacji załącznik nr 7

 

Przedmiot zamówienia nie obejmuje demontażu istniejących wiat przystankowych.

Wszystkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty bądź deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną z materiałów własnych. Zastosowane materiały powinny spełniać wszystkie wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia2004r. o wyrobach budowlanych.

 

 

    3 . Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową obejmującą:

        - oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, normami i   przepisami prawa;

        - atesty, certyfikaty bądź deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;

    - protokoły odbiorowe (oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane o zgodnym z przepisami budowlanymi zakotwiczeniu w gruncie wiat).

 1.   Wykonawca obejmuje pełną gwarancją wiaty  i  ich montaż.

5.Wykonawca musi zapewnić  serwis  ( reakcja max. 3 dni robocze) wykonujący pełne naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. Wykonawca  będzie wykonywał naprawy i przeglądy gwarancyjne zainstalowanych urządzeń, tak by zapewnić pełne bezpieczeństwo ich użytkowania  .

6.Wykonawca pokrywa koszt wszelkich napraw i wymiany części w okresie gwarancji, za wyjątkiem tych powstałych w wyniku aktu wandalizmu. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy gwarancyjne.

Uwaga:

Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów i materiałów przywołane w opisie zapytania służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Nie później niż do dnia 20.05.2019 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1.Oferent przygotowuje ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.Oferent dołącza do formularza ofertowego dokumenty wskazane w punkcie VI.

3.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, drukowanymi literami bądź elektronicznie.

4.Oferta musi być podpisana przez oferenta lub pełnomocnika.

5.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ”Zapytanie ofertowe nr IR.041.8.2.2019 w terminie do 06.03.2019 w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 5) Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, listownie bądź drogą e-mailową na adres jklich@kudowa.pl (o zachowanym terminie decyduje data doręczenia do siedziby Zamawiającego lub data wpływu oferty na adres e-mailowy.)

6.Oferent może złożyć jedną ofertę .

7.Oferty nieczytelne, nie zawierające wszystkich informacji z formularza ofertowego, niepodpisane lub podpisane przez nieuprawnioną osobę, niezawierające wymienionych w punkcie VI załączników, nieuzupełnione po wezwaniu zamawiającego - nie będą rozpatrywane.

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania oferentów do składania wyjaśnień i uzupełniania dokumentów określonych w VI pkt. 2- 4.

 

VI. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY.

1.Atest lub deklarację zgodności .

2.Pełnomocnictwo-jeżeli dotyczy.

3.Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (KRS lub CEiDG)  nie starszy niż 3 miesiące.

4. Oświadczenia o wzajemnych powiązaniach osobowych lub kapitałowych –załącznik nr 2 do zapytania.

5. Wizualizacja wiat zawartych  w opisie przedmiotu zamówienia .Wizualizacja w szczególności powinna obejmować wyskalowanie, kolorystykę, wyposażenie, opis użytych materiałów. Wizualizacja stanowi podstawę do określenia spełnienia warunków wskazanych w opisie zamówienia (ostateczna wersja wizualizacji wymaga akceptacji zamawiającego).

 

 

VII. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

a)  cena 80%, wg wzoru:

(oferta z najniższą cena brutto

(----------------------------------------  x 100) x waga kryterium tj. 80%= C

(cena brutto oferty badanej

C-stanowi wartość punktową badanej oferty

b) gwarancja maksymalnie 20 punktów:

 24 miesiące- 0 pkt

 36 miesięcy-10 pkt

 48 miesiecy-20 pkt

G-stanowi wartość punktową badanej oferty

c) za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (L) obliczoną na podstawie wzoru:

L=C+G

d)Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

e)Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans L , oferent na wezwanie zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia oferty cenowej nie wyższej niż zaproponowana w ofercie.

 

 

 

VIII. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

1.Treść oferty nie odpowiada zapytaniu ofertowemu.

2.Oferta lub oferent nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym.

3.Oferta została złożona po terminie.

4.Oferta została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami o których w art.43a ust.4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016r. poz. 349 z późn. zm.).

5.Oferta została złożona bez wymaganych dokumentów.  

6.Oferta lub załączniki pozostały bez podpisu uprawnionego podmiotu.

IX. O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert, niezłożeniu żadnej oferty bądź zakończeniu postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadomi Oferentów poprzez umieszczenie informacji na stronie, na której opublikowano zapytanie.

X. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny bądź zakończyć postępowanie bez wyboru oferty. Na czynność Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

XI. ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY.

Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w § 8 umowy, będącej załącznikiem do niniejszego zapytania.

XII. ZAŁĄCZNIKI

 

1.Formularz ofertowy.

2.Wzór oświadczenia zał. nr 2

 1. Mapy z lokalizacją wiat.

4.Wzór oświadczenia zał. nr 3

5.Zdjęcie lokalizacji wiaty przy ul.1 Maja

6. Zdjęcie lokalizacji wiaty przy ul. Główna

7. Zdjęcie lokalizacji wiaty przy ul. Nad Potokiem

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kudowa- Zdrój  z siedzibą w 57-350 Kudowa-Zdrój przy ul. Zdrojowej 24.
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Kudowa-Zdrój jest Pan Janusz Engel, e-mail : iod@kudowa.pl,;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z wyżej wymienionym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
 • odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiadają Państwo:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Was narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE NR IR.041.8.2.2019 na dostawę 3 sztuk wiat przystankowych stylizowanych w ramach projektu pod nazwą: Ochrona klimatu Gór Stołowych - ograniczenie ruchu kołowego wraz z zakupem wyposażenia i elementami Edukacji ekologicznej na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój” wraz z montażem i wykonaniem prac związanych z zagospodarowaniem terenu.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Janusz Engel
Data publikacji:01.03.2019 14:18
Data na dokumencie:26.03.2019
Informację aktualizował:Janusz Engel
Data aktualizacji:01.03.2019 15:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 76