UCHWAŁA NR VI/34/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY - ZDROJU
z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 maja 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Rada Miejska Kudowy - Zdroju uchwala, co następuje:

§1.

W uchwale nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa – Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie – Zdroju, dokonuje się następującej zmiany: załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały zastępuje się załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§2.

Pozostałe zapisy uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa – Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie – Zdroju nie ulegają zmianie.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa - Zdrój.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr VI/34/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.02.2019 10:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.02.2019 10:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 52