Zarządzenie Nr 0050.26.2019
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 5 lutego 2019 r.

 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 3 ust. 4 uchwały budżetowej nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa–Zdrój na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 588), Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do kwoty 175.000,00 złotych
(słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadania pn. „Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne – WFOŚiGW ” (dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach  mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – II edycja” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu).
2.    Ustala się wykorzystanie pożyczki długoterminowej w dwóch transzach do wysokości limitu przychodów określonego w uchwale budżetowej na 2019 rok.
3.    Źródłem spłaty pożyczki w latach 2019-2027 będą dochody własne budżetu gminy Kudowa–Zdrój  roku pochodzące z wpływów z podatków i opłat lokalnych.
4.    Zabezpieczeniem planowanej  pożyczki, o której mowa ust. 1 będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy Kudowa–Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Burmistrz
Aneta Potoczna
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.26.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.02.2019 10:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.02.2019 10:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 51