UCHWAŁA Nr V/27/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY–ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

Na podstawie art. 18a ust. 5 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) oraz §79 ust. 1 i §89 ust. 1 uchwały nr XXXIX/235/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa – Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 2017, poz. 4463), Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się poniższy plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju na 2019 rok:

I kwartał
Kontrola funkcjonowania Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu.

II kwartał
1.    Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018r.
2.    Kontrola dotacji unijnych, projekty i stopień ich realizacji.
3.    Przyjęcie informacji finansowej spółek KZWiK oraz Basen „Wodny Świat”.

III kwartał
1.    Windykacja (podatki, umorzenia, zaległości w podatkach i czynszach).
2.    Dzierżawa gruntów i nieruchomości za 2018 rok.

IV kwartał
1.    Zapoznanie się i dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na rok 2020.
2.    Opracowanie planu pracy na rok 2020.
3.    Analiza wyników finansowych spółek KZWiK oraz Basen „Wodny Świat”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Uzasadnienie
Na podstawie art. 18a ust. 5 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz §79 ust. 1 i §89 ust. 1  Statutu Gminy Kudowa –Zdrój Rada Miejska Kudowy– Zdroju zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju na dany rok.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr V/27/19
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.02.2019 14:43
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.02.2019 14:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 49