UCHWAŁA Nr V/26/19
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019 – 2023” (M.P., poz. 1007); Rada Miejska  Kudowy- Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania dla Gminy Kudowa-Zdrój  na lata 2019 – 2023, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.

§3

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/275/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

§ 4

Traci moc Nr IV/16/18  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr V/26/19
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.02.2019 14:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.02.2019 14:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 50