UCHWAŁA NR V/25 /19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2019 r.

 
w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w prawo własności tych gruntów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

    § 1. Uchwała określa wysokość stawek procentowych i warunki udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w sprawach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
   
§ 2. Wysokość bonifikaty od opłaty, o której mowa w § 1, wynosi:
1)    60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
2)    50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,
3)    40%- w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu,
4)    30%- w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym  roku po przekształceniu,
5)    20%- w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym  roku po przekształceniu,
6)    10%- w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym  roku po przekształceniu.

  § 3. Bonifikaty określone w § 2 przysługują:
1)    osobom fizycznym będącym właścicielami lub współwłaścicielami gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bądź udziałów w gruntach związanych z lokalami mieszkalnymi,
2)    spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami lub współwłaścicielami gruntów zabudowanych budynkami – w części przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

   § 4. Warunkiem udzielenia bonifikaty, o której mowa w § 2, jest brak zaległości finansowych wobec Gminy Kudowa-Zdrój z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu podatku od nieruchomości, której dotyczy przekształcenie.

    § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

    § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym   Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr V/25/19
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.02.2019 14:23
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.05.2019 14:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 94