UCHWAŁA Nr V/20/19
RADY MIEJSKIE KUDOWY – ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 z późn.zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Nie uwzględnia  się skargi Pana Z.D.  z dnia 8 października 2018  r. na Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój w sprawie zakłócania ciszy nocnej w strefie ochrony uzdrowiskowej „A” uzdrowiska Kudowa-Zdrój, skierowanej  do  Ministerstwa Zdrowia.  
2.    Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.

W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju zawiadomi skarżącego o sposobie załatwienia skargi przez Radę Miejską Kudowy – Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr V/20/19
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.02.2019 13:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.02.2019 13:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 56