INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 i 2540)

1 STYCZNIA 2019 Z MOCY PRAWA NASTĄPIŁO PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI.

 1. Nie jest wymagany wniosek.
 2. Nie jest wymagana zgoda pozostałych współużytkowników wieczystych (właścicieli lokali).
 3. Zaświadczenie zostanie wydane i doręczone z urzędu w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do 31.12.2019 roku.

JAKIE NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ PODLEGAĆ PRZEKSZTAŁCENIU?

 1. Przekształceniu będą podlegać jedynie nieruchomości (grunty)  zabudowane na cele mieszkaniowe:
 1. budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
 2. budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne,
 3. budynkami, o których mowa w ppkt a) i b) wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
 1. W przypadku współużytkowania wieczystego gruntu, wielkość udziałów we współwłasności gruntów odpowiada wielkości udziałów we współużytkowaniu wieczystym przed przekształceniem.
 2. W przypadku gdy właścicielem lokalu innego niż mieszkalny lub garażowy jest cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, przekształcenie całej nieruchomości nastąpi dopiero po przedstawieniu przez cudzoziemca zezwolenia na nabycie własności, wydanego przez właściwego ministra.

ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY Z URZĘDU.

 1. Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do 31.12.2019 roku i przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.
 2. Zaświadczenie będzie ponadto przesłane do Sądu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu.

 

CHCĘ OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ CO MAM ZROBIĆ?

 

 1. Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela w określonych poniżej terminach tj.:
 1. w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku (formularz wniosku),
 2. w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu (formularz wniosku).
 1. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Kudowa-Zdrój w Banku Spółdzielczym Kłodzko Filia Kudowa-Zdrój  nr 02 9523 1011 0312 5325 2003 0005 z opisem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przekształceniu” lub w kasie Urzędu Miasta w godzinach od 09:00 do 12:30.

 JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE?

 1. Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.
 2. Opłata roczna za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu.
 3. Opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku, z tym że opłata za 2019 rok płatna jest do 29 lutego 2020 roku.
 4. Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Oznacza to, iż na każdym nowym nabywcy nieruchomości, w stosunku do której nie została wniesiona opłata jednorazowa lub nie zostały wniesione wszystkie należne opłaty, ciążyć będzie odpowiedzialność z tytułu tego obowiązku.
 5. Nabywca nieruchomości może wystąpić do Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty.
 6. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej może zgłosić Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej w kwocie pozostającej do spłaty. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w danym roku kalendarzowym oraz liczby lat pozostałych do upływu lat 20, z uwzględnieniem bonifikaty.

 

CHCĘ WNIEŚĆ OPŁATĘ JEDNORAZOWO CZY PRZYSŁUGUJE MI BONIFIKATA?

 1. Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
 2. Bonifikata wynosi:
 1. 60% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
 2. 50 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,
 3. 40 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu,
 4. 30 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu,
 5. 20 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu,
 6. 10 % - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.
 1. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest brak zaległości finansowych wobec Gminy Kudowa-Zdrój z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu podatku od nieruchomości, której dotyczy przekształcenie.
 2. Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej należy zgłosić na piśmie, po otrzymaniu zaświadczenia(formularz ).
 3. Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat lub opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku  o wykreślenie wpisu sąd pobiera opłatę stałą w wysokości 250,00 zł w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej i 75,00 zł w pozostałych przypadkach.

JAK UZYSKAĆ INFORMACJĘ O OPŁACIE JEDNORAZOWEJ, CZY MOGĘ OBLICZYĆ OPŁATĘ I WPŁACIĆ SAMODZIELNIE?

 1. Po zgłoszeniu zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój w  terminie 14 dni od daty złożenia pisma poinformuje o wysokości opłaty jednorazowej.
 2. Wysokość opłaty jednorazowej za przekształcenie można ustalić we własnym zakresie.
 3. W opisie przelewu należy wskazać, że jest to opłata jednorazowa za przekształcenie podając jednocześnie adres budynku i numer lokalu. Przykład: „opłata jednorazowa za mieszkanie nr 2, ul. Zdrojowa 24.”

NIE DOSTAŁEM ZAŚWIADCZENIA, CZY MAM WPŁACAĆ OPŁATĘ W ROKU 2019?

Ustawodawca przesunął termin płatności opłaty za rok 2019 do 29 lutego 2020 r., co oznacza, że dał właścicielowi prawo wyboru kiedy dokona wpłaty. W przypadku braku wpłaty w 2019 roku, należy liczyć się z koniecznością zapłaty w 2020 r. dwóch opłat rocznych tj. za rok 2019 jak i 2020.

GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU?

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 1. osobiście w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24 w pok. nr 3 ,
 2. telefoniczne pod numerem tel. 74-8621 736 p. Magdalena Szot, lub 74-8621 727 p. Iwona Biernacik,

Formularze dostępne są również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój pokój nr 5 oraz w pokoju nr 3.

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:04.02.2019 09:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:04.02.2019 09:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 171