PROTOKÓŁ NR III/18
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 7 grudnia 2018 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1-2)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła III sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja będzie nagrywana.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 15 radnych co stanowi niezbędne quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
c)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok,
d)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
e)    przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018-2020,
f)    przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2019,
g)    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
4.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
8.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie do pkt. 3 porządku obrad projektu uchwały w sprawie  powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego zakresu ich działania, liczby członków oraz  składu osobowego.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie wniosku dot.wprowadzenia do pkt. 3 porządku obrad projektu uchwały w sprawie  powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego zakresu ich działania, liczby członków oraz  składu osobowego.
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła w/w wniosek. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem kolejnych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad III sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 7.12.2018r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)
a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
Radny W.Jesionowski zgłosił wniosek o podniesienie podatku od nieruchomości od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług weterynaryjnych  do kwoty 23,47 zł/1m2.
Radny K.Stolarz zgłosił wniosek o utrzymanie dla usług weterynaryjnych kwoty podatku w wysokości zaproponowanej w projekcie uchwały tj. 4,78 zł/1m2.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad wnioskiem radnego W.Jesionowskiego.
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:
za było                - 4 radnych
przeciw było         - 8 radnych
wstrzymało się     - 3 radnych.
W związku z powyższym wniosek radnego W.Jesionowskiego nie został przyjęty. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr III/5/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku została podjęta jednogłośnie.
b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr III/6/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.  
c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr III/7/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok została podjęta większością głosów.  
d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr III/8/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok została podjęta jednogłośnie.  
e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018-2020.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018-2020. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr III/9/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018-2020 została podjęta jednogłośnie.  
f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2019.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2019. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr III/9/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2019 została podjęta jednogłośnie.  
g)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr III/9/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych została podjęta jednogłośnie.  
h)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego zakresu ich działania, liczby członków oraz  składu osobowego.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego zakresu ich działania, liczby członków oraz  składu osobowego. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr III/9/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, określenia przedmiotowego zakresu ich działania, liczby członków oraz  składu osobowego została podjęta jednogłośnie.  

Ad.5)
Radny A.Frankowski zwrócił się z prośbą o zmianę podejścia do porządku w mieście. Poruszył kwestię ul. Chopina, po której  chodnikiem żadną stroną   nie przejdzie matka z wózkiem. Cały ruch pieszy odbywa się na ulicy. Korzenie wypchały płyty chodnikowe. Radny prosi o wykonanie drobnych napraw, które pozwolą na przejście chodnikiem.
Burmistrz Miasta stwierdziła, że zostanie wykonana inwentaryzacja najpilniejszych naprawy na chodnikach. Proponuje, aby wspólnie z Komisją Gospodarczo-Ekonomiczną i pracownikami Urzędu Miasta dokonać przeglądu i wytypować chodniki do naprawy. Ponadto poinformowała, że gmina otrzymała dotację z Unii Europejskiej na realizację związanego z gruntowną przebudową i remontem ul. Chopina, Lubelskiej, Warszawskiej, Poznańskiej. Ogłoszony będzie przetarg na wyłonienie wykonawcy.
Radny K.Stolarz stwierdził, że ul. Kościelna podzielona jest na dwie części. Część tej ulicy to nie jest ulica.  Jej stan techniczny jest tragiczny. Warto było by zastanowić się nad poprawą stanu technicznej części ul. Kościelnej.
Burmistrz Miasta poinformowała, że znany jest Jej stan techniczny ul. Kościelnej. Niewyremontowana część ul. Kościelnej jest to ciąg pieszo-jezdny.  Będzie uchwalany budżet gminy na 2019r. Stwierdziła, że wspólnie w radnymi i pracownikami Urzędu Miasta będą decydować, które drogi będą naprawiane.
Radna T.Żulińska zwróciła się z prośbą o zwrócenie uwagi na ul. Poziomkową, która niszczona jest przez  tiry.
Radny D.Dymowski zwrócił się pytaniem, czy są planowane inwestycje w zakresie zmiany i  modernizacji  oświetlenia - doświetlenie przejść dla pieszych głównie na ul. Zdrojowej, jak również na terenie całego miasta.  
Przewodnicząca Rady poinformowała, że w poprzedniej kadencji również padały wnioski dot. doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Zdrojowej. Miały być zlecone  badania.
Burmistrz Miasta stwierdziła, że  wykonanie badania natężenia światła na ul. Zdrojowej nie są potrzebne. Przejścia dla pieszych na ul. Zdrojowej są niedoświetlone. Stwierdziła, że do sprawy oświetlenia należy podejść globalnie zwłaszcza mając na uwadze planowane podwyżki cen energii.  
Radny W.Duś stwierdził, że radni w poprzedniej kadencji informowani byli o planach  zakupu przez KZWiK Sp. z o.o. samochodu,  który posłużyłby do lepszego, wydajniejszego   systemu zabezpieczenia dziur w jezdniach.  
Wyjaśnień udzielił zebranym pan K.Kierończyk – Prezes KZWiK sp. z o.o.. Poinformował, że nie dokonano tego zakupu.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o posprzątanie lasku koło szkoły przy ul. Pogodnej oraz o rozważenia możliwości doświetlenia cmentarza komunalnego.

Ad.6)
 Nie zgłoszono wolnych wniosków  i oświadczeń radnych.

Ad.7)
Mieszkaniec R.D.  zwrócił się z pytaniem do Burmistrz Miasta dot. realizacji Programu Mieszkanie+ oraz dot.  rewitalizacji i  termomodernizacji budynków mieszkalnych. Ponadto poruszył sprawę dofinansowania z budżetu gminy Stowarzyszenia Fundus Glacensis oraz sekcji szachowej „Kudowaianka”, jak również funkcjonowania tej sekcji. Mieszkaniec R.D uważa, że  w/w podmioty nie powinny  otrzymać dofinasowania z budżetu gminy.
Burmistrz Miasta udzieliła w/w odpowiedzi na pytania informując, że jeżeli będą odpowiednie programy dot. termomodernizacji, w których będą mogły startować wspólnoty mieszkaniowe,  to gmina będzie chciała współpracować w tej kwestii i będzie oferować  pomoc w wypełnianiu wniosków. Jeżeli chodzi o Program Mieszkanie+, to jest skomplikowany temat. Zostanie zorganizowane spotkanie z radnymi i mieszkańcami w tej sprawie. Poinformowała, że żadna gmina z powiatu kłodzkiego nie realizuje tego programu. Trwają rozmowy na  temat realizacji Programu Mieszkanie +.

Ad.8)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady III sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1415 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła: BS

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr III/18 z dnia 7 grudnia 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.01.2019 08:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.01.2019 08:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 36