Zarządzenie nr 0050.7.2019                    
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
         z dnia   8 stycznia 2019 r.         


w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu odsetek za opóźnienie w płatności bezumownego użytkowania nieruchomości i czynszu dzierżawnego

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ust. 5 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Działając na wniosek /…/ zam. 57-350 Kudowa-Zdrój ul. /…/, odmawiam umorzenia:
- odsetek z tytułu opóźnienia w kwocie 1.268,62 zł od wpłaty w kwocie 8.514,26 zł dokonanej na poczet zaległości z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości;
- odsetek z tytułu opóźnienia w kwocie 3.338,05  zł od wpłaty w kwocie 36.055,74 zł dokonanej na poczet zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.7.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.01.2019 08:34
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.01.2019 08:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 37