Zarządzenie nr 0050.6.2019                          
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
    z dnia 8 stycznia 2019r.  
           

w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Na podstawie § 3 ust. 1 i 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Działając na wniosek /.../ zam. 57-350 Kudowa-Zdrój ul. /.../ odmawiam umarzenia należności pieniężnej w wysokości 410,00 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w kwocie 34,63 zł przysługującej Gminie Kudowa–Zdrój z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za rok 2017 i 2018, położonego przy ul. /.../7  w Kudowie – Zdroju i oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 296 obręb Zakrze.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.6.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.01.2019 08:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.01.2019 08:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 45