Zarządzenie nr 0050.2.2019

Zarządzenie Nr 0050.2.2019
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój  
z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostki.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1542 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 2 uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok, Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:           

                                               
§ 1.

Upoważnia się:
a)    kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
b)    dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II,
c)    dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,
d)    dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka,
e)    dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka,
do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

  • w obrębie grupy „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – w granicach rozdziału wydatków,
  • w obrębie grupy „ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej” – w granicach działu wydatków z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2.

Kierownicy i dyrektorzy jednostek budżetowych dokonują przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych tych jednostek w formie decyzji lub zarządzenia, którą w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany przekazują Burmistrzowi Miasta Kudowa–Zdrój.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych gminy Kudowa-Zdrój oraz skarbnikowi gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.2.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.01.2019 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż