wersja do wydruku Arkadiusz Sip 01.10.2019 15:30

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2019 ROKU

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2019 ROKU

UCHWAŁA NR V/20/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR V/21/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca

UCHWAŁA NR V/22/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR V/23/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/24/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej "Strategia Rozwoju Sudety 2030"

UCHWAŁA NR V/25/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w prawo własności tych gruntów

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.760

UCHWAŁA NR V/26/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

UCHWAŁA NR V/27/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/28/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/29/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/30/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca

UCHWAŁA NR V/31/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi prokuratora Rejownowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę nr  XLVII/289/06 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostraczania wody i odprowadzania ścieków


UCHWAŁA NR VI/32/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR VI/33/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Bumistrza Miasta Kudowa-Zdrój dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Miasta Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR VI/34/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/120/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016r.

UCHWAŁA NR VI/35/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2019 r.  o zmianie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Kudowa-Zdrój do Rady Naukowej  Parku Narodowego Gór Stołowych

UCHWAŁA NR VI/36/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR VII/37/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2018

UCHWAŁA NR VII/38/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2019 roku

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.2218

UCHWAŁA NR VII/39/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR VII/40/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019-2021 będących w posiadaniu Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalkizacji  sp. z o.o. w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR VII/41/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  na terenie Gminy Miejskiej Kudowa-Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.2219

UCHWAŁA NR VII/42/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój  w ramach porogramu priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa  dolnośląskiego " EDYCJA II przy wsparciu finansowym  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.2220

UCHWAŁA NR VII/43/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.2221


UCHWAŁA NR VIII/44/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Apelu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej"

UCHWAŁA NR VIII/45/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR VIII/46/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/47/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia  wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.3145

UCHWAŁA NR VIII/48/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/142/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR VIII/49/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kudowie-Zdroju na lata 2019-2024

UCHWAŁA NR VIII/50/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój oraz określenia granic obwodów  publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.3146

UCHWAŁA NR VIII/51/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Kłodzku

UCHWAŁA NR VIII/52/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum


UCHWAŁA NR IX/53/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy  Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 

UCHWAŁA NR IX/54/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR IX/55/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.3593

UCHWAŁA NR IX/56/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR X/57/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrz Miasta wotum zaufania

UCHWAŁA NR X/58/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

UCHWAŁA NR X/59/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

UCHWAŁA NR X/60/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR X/61/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR X/62/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

UCHWAŁA NR X/63/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie bonifikaty udzielanej przy sprzedaży nieruchomości

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.4172

UCHWAŁA NR X/64/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie gminy Kudowa-Zdrój

Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z 2019 r., poz.4173

UCHWAŁA NR X/65/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach  organów gminy oraz zasad ich wypłacania

UCHWAŁA NR X/66/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój


UCHWAŁA NR XI/67/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 września 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju

UCHWAŁA NR XI/68/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2020 rok

UCHWAŁA NR X/69/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XI/70/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR XI/71/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania


UCHWAŁA NR XII/72/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XII/73/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok

UCHWAŁA NR XII/74/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej w Kudowie-Zdroju, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym  organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Kudowa-Zdrój

UCHWAŁA NR XII/75/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń  sportowo-rekreacyjnych w Kudowie-Zdroju


 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU Z 2019 ROKU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.10.2019 15:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.10.2019 12:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.10.2019 12:17 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.10.2019 12:09 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.10.2019 12:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
03.10.2019 12:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.09.2019 10:02 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.09.2019 09:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.09.2019 09:02 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
11.09.2019 08:53 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.08.2019 11:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.08.2019 11:10 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.07.2019 11:12 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.07.2019 11:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.07.2019 10:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.07.2019 10:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.07.2019 10:44 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.07.2019 10:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.07.2019 10:34 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.07.2019 10:28 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.07.2019 10:20 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.07.2019 10:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
31.05.2019 12:22 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
31.05.2019 12:15 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
31.05.2019 12:08 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
31.05.2019 12:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
29.05.2019 11:15 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
29.05.2019 11:12 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
29.05.2019 11:11 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
29.05.2019 11:06 Edycja dokumentu (Arkadiusz Sip)
14.05.2019 15:00 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2019 14:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2019 14:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2019 14:50 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.05.2019 14:47 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2019 09:39 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2019 09:35 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2019 09:30 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2019 09:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2019 09:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2019 08:59 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2019 08:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2019 08:42 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
02.05.2019 08:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.04.2019 13:13 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.04.2019 13:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.04.2019 12:55 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.04.2019 12:38 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.04.2019 12:25 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.04.2019 12:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
08.04.2019 11:56 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.02.2019 10:48 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.02.2019 10:24 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.02.2019 10:18 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.02.2019 10:11 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
28.02.2019 10:03 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.02.2019 15:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.02.2019 15:07 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.02.2019 15:01 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.02.2019 14:57 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.02.2019 14:51 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.02.2019 14:41 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.02.2019 14:31 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.02.2019 14:23 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.02.2019 14:16 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.02.2019 14:04 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.02.2019 13:58 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
19.02.2019 13:52 Edycja dokumentu (Bernadeta Stasiak)
14.01.2019 15:30 Utworzenie dokumentu. (Arkadiusz Sip)