UCHWAŁA Nr IV/17/18
Rady Miejskiej w Kudowie – Zdroju
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023.

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019 – 2023” (M.P., poz. 1007); Rada Miejska w Kudowie – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób  w rodzinie dla celów przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023.

§ 2

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/276/14 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr IV/17/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.01.2019 12:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.01.2019 12:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 37