wersja do wydruku Arkadiusz Sip 21.12.2018 12:50

Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - PU

 

§ 23. Do zadań samodzielnego stanowiska ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów  

         uzależnień należy w szczególności:

 1. koordynacja i współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 2. przyjmowanie i merytoryczne załatwianie wniosków o objęcie leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających;
 3. profilaktyka, edukacja i sporządzanie programów i harmonogramów dotyczących przeciwdziałaniu uzależnieniom;
 4. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych;
 5. tworzenie warunków do udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności  ochrony przed przemocą
  w rodzinie;
 6. przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie ustalania szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolowanie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami;
 7. wszechstronne wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób  fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień;
 8. pozyskiwanie środków na realizację programów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień z zewnętrznych źródeł finansowania;
 9. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 10. realizacja programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - PU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.12.2018 12:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż