wersja do wydruku Arkadiusz Sip 21.12.2018 12:40

Referat Finansowo-Budżetowy - FB

 

§ 15. Do zadań Referatu Finansowo- Budżetowego należy w szczególności:

 

 1. opracowywanie programów gospodarczych i prognoz finansowych dla gminy;
 2. opracowywanie projektów budżetu i przedkładanie go w obowiązującym terminie
  do uchwalenia oraz nadzór nad jego realizacją i wykonaniem;
 3. informowanie organów gminy o przebiegu wykonania budżetu;
 4. prowadzenie rachunkowości dochodów i wydatków budżetowych;
 5. prowadzenie spraw płacowych pracowników urzędu;
 6. opracowywanie i wprowadzanie programów i systemów mających na celu pełną kontrolę nad egzekwowaniem należności gminy;
 7. opracowywanie programów pozwalających na obniżenie i racjonalizację kosztów funkcjonowania gminy i urzędu;
 8. sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych co do zasadności planowanych i wykonywanych dochodów
   i wydatków budżetowych, weryfikacja ich planów i zmian w planach;
 9. obsługa funduszy europejskich i innych zewnętrznych źródeł finansowania;
 10. terminowe rozliczanie i egzekwowanie (wnioski o płatność) należnych gminie refundacji z Funduszy Europejskich i innych zewnętrznych źródeł finansowania;
 11. prowadzenie ewidencji finansowej mienia komunalnego;
 12. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie dokonania zmian
  w budżecie;
 13. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  oraz sporządzanie  sprawozdawczości w tym zakresie;
 14. terminowe regulowanie zobowiązań z kontrahentami w zakresie zawartych umów, zleceń, zamówień, itp.;
 15. współpraca z bankami obsługującymi gminę w zakresie obsługi rachunków gminy;
 16. prowadzenie aktualnej ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru
  i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego;
 17. prowadzenie aktualnej ewidencji podatników podatku od środków transportowych
  dla potrzeb poboru podatku;
 18. zapewnienie ochrony mienia gminnego przez jego ubezpieczenie;
 19. prowadzenie spraw w zakresie polityki podatkowej;
 20. prowadzenie spraw w zakresie postępowania egzekucyjnego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Finansowo-Budżetowy - FB
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.12.2018 12:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż