wersja do wydruku Arkadiusz Sip 21.12.2018 12:38

Referat Organizacyjny, Oświaty i Spraw Obywatelskich - OOSO

 

§ 14. 1.Do zadań Referatu Organizacyjnego, Oświaty i Spraw Obywatelskich  w zakresie organizacji funkcjonowania i planowania pracy urzędu należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów aktów wewnętrznych urzędu;
 2. wdrażanie nowych metod organizacji pracy urzędu;
 3. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w urzędzie;
 4. współpraca z organem nadzoru w zakresie publikacji przepisów prawa miejscowego;
 5. prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg, wniosków i petycji;
 6. umieszczanie ogłoszeń sądowych i komorniczych oraz innych instytucji na tablicy ogłoszeń urzędu;
 7. prowadzenie rejestru zarządzeń burmistrza;
 8. prowadzenie i udostępnianie zbioru przepisów gminnych w tym prawa miejscowego;
 9. prowadzenie spraw związanych z zamówieniem usług i dostaw dotyczących pracy urzędu;
 10.  prowadzenie spraw związanych z organizowaniem na terenie gminy spisów
  oraz wyborów powszechnych i referendów; współdziałanie z Krajowym Biurem Wyborczym, realizowanie zadań wynikających z kodeksu wyborczego oraz przepisów wydanych na jego podstawie;
 11.  prowadzenie ewidencji uchwał podjętych przez radę;
 12. zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzenia sesji, zebrań, posiedzeń rady;
 13.  prowadzenie dokumentów gminnych spółek  w ramach nadzoru właścicielskiego;
 14.  obsługa elektronicznego systemu obiegu korespondencji, dokumentów i spraw urzędu
  w systemie IntraDok;
 15.  potwierdzanie profilu zaufanego;
 16.  nadzór nad realizacją i wdrożeniem umów dotyczących systemów  informatycznych;
 17.  prowadzenie obsługi informatycznej urzędu;
 18. koordynowanie prac nad sporządzaniem projektów zakresów czynności
  i odpowiedzialności pracowników urzędu w poszczególnych komórkach organizacyjnych;
 19. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych;
 20.  przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie nawiązywania, przebiegu
  i rozwiązywania stosunków pracy pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych;
 21.  organizowanie i koordynacja odbywanych w urzędzie praktyk zawodowych oraz studenckich;
 22.  przygotowanie i uczestnictwo w pracach związanych z naborem na wolne stanowisko urzędnicze oraz służbą przygotowawczą;
 23.  współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie staży, prac interwencyjnych
  i robót publicznych;
 24.  prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
 25. prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych zawieranych z osobami fizycznymi.

 

 1. Do zadań w zakresie spraw obywatelskich należy w szczególności:
 1. prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały i czasowy, rejestru wyborców, spisu wyborców;
 2. prowadzenie postępowań w zakresie wymeldowania;
 3. udzielanie informacji osobowo-adresowych zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych;
 4. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony
   i współdziałanie z organami wojskowymi;
 5. prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo o zgromadzeniach;
 6. prowadzenie spraw z zakresu repatriacji;
 7. realizowanie procedur związanych z wydaniem dokumentu tożsamości.

 

 1. Do zadań  w zakresie  oświaty należy w szczególności:
 1. prowadzenie całości spraw związanych z przeprowadzeniem konkursów  na stanowiska dyrektora szkoły i placówki oświatowej prowadzonej przez gminę;
 2. prowadzenie całości spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
 3. współdziałanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w zakresie ustalenia planu inwestycji i remontów w szkołach i placówkach oświatowych;
 4. prowadzenie ewidencji szkół i placówek publicznych i niepublicznych;
 5. wnioskowanie o założenie, przekształcenie lub likwidację placówki oświatowej
  i realizacja obowiązujących w tym zakresie procedur;
 6. współpraca z kuratorium oświaty;
 7. dokonywanie w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego oceny pracy dyrektora szkoły i placówki oświatowej;
 8. realizacja zadań w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 9. przygotowanie projektów aktów założycielskich oraz statutów dla nowo zakładanych placówek oświatowych;
 10. koordynacja  i nadzór nad przedkładanymi do zatwierdzenia przez burmistrza projektami arkuszy organizacyjnych szkół, pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
 11. realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech;
 12. realizacja zadań w zakresie obowiązku wynikającego z ochrony zdrowia, organizowanie
  i nadzorowanie działań w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki;
 13. pozyskiwanie środków na rozwój oświaty z zewnętrznych źródeł finansowania;
 14. organizowanie letniego wypoczynku dla uczniów kudowskich szkół.

 

4. Do zadań archiwum zakładowego  należy  w szczególności:

 1. współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i przygotowania ich do przekazania
  we właściwym terminie do archiwum zakładowego;
 1. przechowywanie, zabezpieczenie oraz prowadzenie ewidencji posiadanych
  i przejmowanych akt;
 2. umożliwienie osobom trzecim korzystanie z zasobu archiwalnego dla celów służbowych i naukowych;
 3. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej - kategorii „B'' i przekazywanie
  jej na makulaturę lub fizycznego zniszczenia;
 4. przekazywanie materiałów archiwalnych - kategorii ,.A" do Archiwum Państwowego
  we Wrocławiu lub Oddziału w Kamieńcu Ząbkowickim;
 5. koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej jednolitego rzeczowego wykazu akt i przepisów dotyczących funkcjonowania archiwum;
 6. udzielanie porad i instruktażu pracownikom w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz przygotowywania dokumentów do archiwum zakładowego.

 

5.    Do zadań BHP należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp;
 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych;
 3. przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowej analizy stanu bhp;
 4. udział w opracowaniu planów modernizacji urzędu i poszczególnych stanowisk pracy;
 5. opracowanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych w zakresie bhp;
 6. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
 7. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji powypadkowej;
 8. prowadzenie szkolenia wstępnego ogólnego i współpraca w zakresie organizowania wymaganych pozostałych szkoleń z zakresu bhp;
 9. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną,
  a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
 10. współpraca z organami Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Organizacyjny, Oświaty i Spraw Obywatelskich - OOSO
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.12.2018 12:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż