Zarządzenie Nr 0050.289.2018
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie nr 354/14 Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Miasta w Kudowie – Zdroju

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 395 z późn. zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz  planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

W zarządzeniu Nr 354/14 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki ) rachunkowości dla budżetu gminy i Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.289.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.12.2018 10:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.12.2018 10:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 46