Zarządzenie Nr 0050.286.2018
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i w związku z § 4 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

1.    Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 1 roku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości niezabudowanych położonych w Kudowie-Zdroju w obrębie Zakrze (AM-10), oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 329/5 i 327/3 o łącznej powierzchni 0,3420 ha, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.
2.    Ustala się stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu określonego w § 1 pk 1 w wysokości 50,58 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 58/100).

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.286.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.12.2018 10:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.12.2018 10:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 44