Arkadiusz Sip 14.12.2018 09:55 wersja do wydruku

BURMISTRZ MIASTA KUDOWA - ZDRÓJ

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA KUDOWSKIEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU

 

Nazwa i adres instytucji kultury: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Główna 43,
57 - 350 Kudowa – Zdrój

Liczba stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1 etat (pełny wymiar czasu pracy)

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
  1. Wymagania obowiązkowe:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowane o kierunku ekonomicznym;
 3. co najmniej 10 – letni staż pracy, w tym co najmniej 5 – letni staż pracy w instytucjach kultury, a w tym co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
  w instytucjach kultury; 
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.);
  1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawa powszechnie obowiązującego dotyczących organizacji
  i funkcjonowania instytucji kultury;
 2. znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego;
 3. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych oraz doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;
 4. doświadczenie w organizowaniu i realizacji przedsięwzięć / projektów związanych
  z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;
 5. umiejętności organizacyjne i zarządcze;
 6. kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność;
 7. posiadanie prawa jazdy kat. B.
 1. Wymagane dokumenty:  
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys/CV/ z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej oraz podaniem adresu korespondencyjnego lub nr telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail) kandydata;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe (staż pracy) oraz posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 4.  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o niekaralności związanej z zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi;
 6. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 8. kopia dowodu osobistego;
 9. kopia prawa jazdy;
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).”

Oświadczenia, list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

 

 1. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu".

Oferty należy składać w terminie do dnia  28 grudnia 2018r. do godziny 12:00.

Oferty należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta
w Kudowie - Zdroju lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa - Zdrój (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

 1. Inne informacje:
 1. Dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu będą dostępne w Urzędzie Miasta
  w Kudowie - Zdroju, ul. Zdrojowa 24, pok. 21 w godzinach od 7:30 do 15:30.
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail.
 4. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kudowie - Zdroju.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój, Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju,
  ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój, tel. 748621700, e-mail:ido@kudowa.pl
 3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji po jej zakończeniu/zatrudnieniu osoby wyłonionej w wyniku naboru dokumenty zostaną włączone do akt osobowych. Oferty, które nie spełniły wymogów formalnych zostaną niezwłocznie zwrócone kandydatom. Dane osób, które zostały wskazane jako kolejni kandydaci do zatrudnienia będą przechowywane przez okres trzech miesięcy od zakończenia naboru lub zatrudnienia osoby wyłonionej w trakcie naboru – następnie, w przypadku, gdy nie dojdzie do zatrudnienia tych osób, ich oferty zostaną przesłane na adres wskazany w ofercie. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacja przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego – brakowana.
 5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo
  do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 7. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
  co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury
  na późniejszym etapie rekrutacji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne,
  a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

                                                                                 

Burmistrz Miasta

Aneta Potoczna

 

Kudowa-Zdrój, dnia  14 grudnia 2018 r.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE-KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA KUDOWSKIEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:14.12.2018 09:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:14.12.2018 09:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 38