PROTOKÓŁ NR I/18
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 23 listopada 2018 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1000 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Pan Kazimierz Stolarz  radny Senior nowo wybranej Rady Miejskiej na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym otworzył I sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, jednocześnie dziękując za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby I sesja przebiegała sprawnie i zgodnie z prawem.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Piotr Schab przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej pogratulował zgromadzonym radnym sukcesu wyborczego przedstawił sprawozdanie z prac Komisji, po czym wręczył nowo wybranym radnym VIII kadencji zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej potwierdzające wybór na radnego. Następnie wręczył  Pani Anecie Potocznej zaświadczenie  Miejskiej Komisji Wyborczej potwierdzające wybór na stanowisko  Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
Radny Senior odczytał rotę ślubowania radnych „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.  
Następnie radny senior odczytał imiona i nazwiska radnych, którzy kolejno wypowiadali słowo "ślubuję" lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.
Ślubowali:
Sylwia Bielawska  - „ślubuję”
Irena Biernacik - „ślubuję”
Wojciech Duś - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Dawid Dymowski - „ślubuję”
Adam Frankowski – „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Renata Gorczyńska –  „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Marek Grzelak  – „ślubuję”
Wojciech Jesionowski - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Artur Lipiński  –  „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Dawid Łaźniowski  - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Kazimierz Stolarz    „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Ewa Tomaszewska   –  „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Bolesław Ziemianek - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”
Sylwia Ziółkowska  – „ślubuję”
Teresa Żulińska - „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Radny Senior  stwierdził,  że radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat radnego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Radny Senior przedstawił proponowany porządek obrad I sesji przygotowany przez zwołującego sesję Komisarza  Wyborczego w Wałbrzychu II  pana Sebastiana Kowalskiego.
1.    Otwarcie sesji przez radnego seniora.
2.    Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3.    Wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kudowy-Zdroju.
4.    Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza.
5.    Zamknięcie sesji.
Nie zgłoszono wniosków o zmianę w/w porządku obrad
Radny Senior  stwierdził,  że punkty 1, 2,   porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3
Radny Senior zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Radna T.Zulińska zgłosiła kandydaturę  radnej S.Bielawskiej na stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju.
W związku z tym, że nie zgłoszono więcej kandydatów radny senior zamknął listę kandydatów.
Radna S.Bielawska wyraziła  zgodę  na kandydowanie na stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju.
Radny Senior zwrócił się do radnych z prośbą o przedstawienie kandydatur do składu  Komisji Skrutacyjnej, która jest niezbędna do przeprowadzenia głosowań tajnych.
Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby :
-    radna S. Bielawska zgłosiła kandydaturę radnej T.Żulińskiej,
-    radny W.Jesionowski  zgłosił kandydaturę radnego D.Dymowskiego,
-    radna S.Bielawska zgłosiła kandydaturę radnej S.Ziółkowskiej.
W/w radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Radny Senior przeprowadził imienne głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej, a następnie stwierdził, że Rada Miejska jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjna do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.  
Radny Senior ogłosił 10 min. przerwy.
Komisja Skrutacyjna wyłoniła ze swojego składu na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej -radną T Żulińską.
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przystąpiono do przeprowadzenia wyborów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna T.Żulińska  odczytywała w kolejności nazwiska radnych, którzy podchodzili kolejno do urny i oddawali swoje głosy.
Radny Senior ogłosił  przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania.
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna T.Żulińska odczytała protokół  Komisji Skrutacyjnej z dnia 23 listopada 2018 r.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania na stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju wybrano panią  Sylwię Bielawską.
Radny senior złożył gratulacje nowo wybranej Przewodniczącej Rady Miejskiej, życzył owocnej pracy i poprosił Przewodniczącą Rady o dalsze prowadzenie obrad.
Nowo wybrana Przewodnicząca Rady S.Bielawska przejęła funkcję prowadzącego obrady.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o  zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Radna S.Ziółkowska zgłosiła  kandydaturę radnego W.Dusia na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny W.Duś wyraził  zgodę  na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju.
W związku z tym, że nie zgłoszono więcej kandydatów Przewodnicząca Rady zamknęła  listę kandydatów i  ogłosiła 5 min. przerwę.
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przystąpiono do przeprowadzenia wyborów.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna T.Żulińska  odczytywała w kolejności nazwiska radnych, którzy podchodzili kolejno do urny i oddawali swoje głosy.
Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 min. przerwę.
Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna T.Żulińska   odczytała protokół  Komisji Skrutacyjnej z dnia 23 listopada 2018 r.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Kudowy-Zdroju wybrano radnego W.Dusia.

Ad.4)
Przewodnicząca Rady poprosiła zebranych o  powstanie.
Burmistrz Miasta – Pani A.Potoczna odczytała rotę ślubowania:
„Obejmując urząd burmistrza miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności   prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i  pomyślności mieszkańców miasta” po czym wypowiedziała zdanie „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady I sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1120 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr I/18 z dnia 23 listopada 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.12.2018 12:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.12.2018 12:07
Liczba wyświetleń dokumentu: 40