PROTOKÓŁ NR LI/18
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 18 października 2018 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła LI sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja będzie nagrywana.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 12 radnych co stanowi niezbędne quorum.
Radni nieobecni:
1.    Bogusław Buksak                     - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Mariusz Kieca                          - nieobecność usprawiedliwiona
3.    Mirosław Olejarz                      - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  nr  XLIX/18 z dnia 26.07.2018 r. i nr L/18 z dnia 10.09.2018 r. z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku,
b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
c)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok,
d)     „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój”,
e)    oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój oraz planów miejscowych dla terenu gminy Kudowa-Zdrój,
f)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  na okres 10 lat,
g)    zmiany uchwały nr XXXVIII/223/2017 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
h)    uzgodnienia przeprowadzenia czynności technicznych przy pomniku przyrody,
i)    wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
9.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz w sprawie uchwalenia zmian Statutu Gminy Kudowa-Zdrój.
Radny W.Duś zgłosił wniosek o wycofanie z pkt.4 porządku obrad projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XXXVIII/223/2017 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dokonanie zmian w budżecie gminy polegające na wykreśleniu tego zadania.
W związku z brakiem kolejnych wniosków  Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek o wprowadzenie do pkt. 4   porządku obrad jako podpunkt i) - projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu  udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Przy obecności 12 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek o wprowadzenie do pkt. 4   porządku obrad jako podpunkt j) - projektu uchwaływ sprawie  uchwalenia zmian Statutu Gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 12 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  wniosek radnego W.Dusia o wycofanie z  pkt. 4   porządku obrad  projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/223/2017 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
                                                      za było                  -   6 radnych
                                                     przeciw było        -    0 radnych
                                                     wstrzymało się     -    6 radnych
Za przyjęciem wniosku głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, M.Midor-Burak, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Wstrzymali się radni: J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, T.Szełęga.
W/w wniosek został przyjęty większością  głosów.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad LI sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 18.10.2018r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)
Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr XLIX/18 z sesji Rady Miejskiej z dnia 26.07.2018r.
Przy obecności 12 radnych na sali głosowano następująco:
za było                        -  9 radnych    
wstrzymało się         -   3 radnych
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, T.Szełęga, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: W.Duś,A.Mróz,M.Turoń.
w/w protokół został przyjęty większością głosów.
Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu nr L/18 z sesji Rady Miejskiej z dnia 10.09.2018r.
Przy obecności 12 w/w protokół został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem w/w protokołu głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Ad.4-5)
a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała nr LI/317/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 rokuzostała podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz,T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w załączniku nr 1 i nr 3 do projektu w/w uchwały. Proponowane zamiany do projektu uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie zmian do projektu uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 11 radnych na sali obrad zmiany do w/w projektu  uchwały przedstawione przez Skarbnika Gminy zostały przyjęte jednogłośnie.
Za przyjęciem zmian do projektu uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przy obecności 11 radnych na sali obrad uchwała nr LI/318/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok.
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do projektu w/w uchwały. Proponowane zamiany do projektu uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Radny W.Duś po wyjaśnieniach Skarbnika Gminy wycofał wniosek  o wykreślenie z budżetu gminy kwoty 77.083,31 zł przeznaczonej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie w/w zmian do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  Kudowa-Zdrój na 2018 rok.
Przy obecności 12 radnych na sali obrad  głosowano następująco:
za było                  -  10 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymało się     -    2 radnych
Za przyjęciem zmian do projektu w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz,T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: D.Kandefer, M.Midor-Burak.
Zmiany do w/w projektu  uchwały przedstawione przez Skarbnika Gminy zostały przyjęte większością głosów.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok.
Przy obecności 12 radnych na sali obrad głosowano następująco:
za było                  -  10 radnych
przeciw było        -    0 radnych
wstrzymało się     -    2 radnych
Uchwała nr LI/319/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok została podjęta większością głosów.
Za przyjęciem zmian do projektu w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, E.Marecka-Szydło, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Wstrzymali się radni: D.Kandefer, M.Midor-Burak.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój”.
Przy obecności 12 radnych na sali obrad uchwała nr LI/320/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój” została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój oraz planów miejscowych dla terenu gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 12 radnych na sali obrad uchwała nr LI/321/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój oraz planów miejscowych dla terenu gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  na okres 10 lat.
Przy obecności 12 radnych na sali obrad  uchwała nr LI/322/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  na okres 10 latzostała podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

g)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia czynności technicznych przy pomniku przyrody.
Przy obecności 12 radnych na sali obrad  uchwała nr LI/323/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia czynności technicznych przy pomniku przyrodyzostała podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

h)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego.
Przy obecności 12 radnych na sali obrad  uchwała nr LI/324/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

i)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania  zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Przy obecności 12 radnych na sali obrad  uchwała nr LI/325/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania  zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży  lokalu mieszkalnego została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

j)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminy Kudowa-Zdrój.
W.Mrozek – radca prawny zwrócił się z prośbą o przegłosowanie poprawki do w/w projektu uchwały zgłoszonej przez Przewodniczącą Rady  polegającej na dopisaniu słów „o samorządzie gminnym” w pkt. „2) §19 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:„§5. W sprawach dotyczących Gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Burmistrza, na zasadach określonych w art. 24 ust. 4-7 ustawy.” 9 oraz w pkt. „ 4)§58 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie mieszkańców Gminy na zasadach określonych w art. 41a ust. 1 – 5 ustawy.”
Przewodnicząca Rady poddała pod głosownie w/w wniosek. Przy obecności 12 radnych wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Za przyjęciem zmian do projektu uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.
Przy obecności 12 radnych na sali obrad  uchwała nr LI/326/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminy Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.
Za podjęciem w/w uchwały głosowali radni: S.Bielawska, W.Duś, J.M.Fabrycka, W.Gucz, D.Kandefer, E.Marecka-Szydło, M.Midor-Burak, A.Mróz, T.Szełęga, M.Turoń, B.Ziemianek, T.Żulińska.

Ad.6)
Radna T.Żulińska zwróciła się do Burmistrza Miasta z pytaniem dot. rekultywacji byłego wysypiska odpadów komunalnych. Czy prowadzone są tam prace, czy firma dotrzymuje terminów, co stało się z betonowymi zaporami?
Burmistrz Miasta udzielił szczegółowych informacji nt. prowadzonej rekultywacji byłego wysypiska odpadów komunalnych.

Ad.7)
Radna E.Marecka-Szydło zwróciła się prośbą do osób prowadzących kampanię wyborczą, aby nie wykorzystywali jej osoby do gloryfikowania własnych czynów popełnionych bądź  zamierzonych. Dotyczy to wypowiedzi radnej M.Midor-Burak na spotkaniu z wyborcami w sprawie budowy chodnika na ul. 1 Maja.
Radna M.Midor-Burak odnosząc się do w/w  wypowiedzi stwierdziła, że nigdy  z jej ust  nie padły słowa,  o których mówiła radna E.Marecka-Szydło.  
Radny W.Gucz stwierdził, że radna M.Midor-Burak w czerwcu zorganizowała spotkanie z mieszkańcami osiedla Fabrycznego, na którym  padły nieprawdziwe wnioski. Oczekuje od radnej skromnego słowa przepraszam.
 Radna M.Midor-Burak stwierdziła, że z jej ust nie padły krytyczne uwagi pod adresem Pana Wiceprzewodniczącego, a wręcz przeciwnie stanęła w Jego obronie.
Radna A.Mróz jako Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu złożyła podziękowanie za współpracę wszystkim radnym, a szczególnie radnym, którzy byli członkami komisji oraz podziękowania władzom miasta, kierownikom jednostek organizacyjnych i pracownikom Urzędu Miasta.  
Rady T.Szełęga podziękował za współpracę wszystkim radnym, a szczególnie członkom Komisji Spraw Społecznych oraz władzom miasta.
Radna E.Marecka-Szydło podziękowała wszystkim za współpracę podczas  2 kadencji.
Radny M.Turoń podziękował wszystkim za owocną współpracę.
Przewodnicząca Rady, Wiceprzewodniczący Rady, Burmistrz Miasta oraz Z-ca Burmistrza  wręczyli radnym podziękowania składając wyrazy uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej.
Przewodnicząca Rady przedstawiła informację dot. analizy oświadczeń majątkowych.

Ad.8)
Radna poruszyła sprawę dot. komentowania i oceniania  w mediach prywatnego życia
Głos zabrał mieszkaniec L.N., który stwierdziła, że radna M.Midor-Burak na spotkaniu z mieszkańcami obraziła pana W.Gucza oraz kilka innych osób. Odniósł się również do spotkania z kandydatem na burmistrza  miasta, w którym uczestniczyli m.in. radni T.Żulińska oraz W.Duś. Ponadto jako mieszkaniec podziękował za konstruktywną współpracę.
Głos zabrał mieszkaniec S.K., który stwierdził, że nowa rada powinna kontrolować wszystko co się dzieje w mieście, powinna mieć nadzór nad inwestycjami.
Głos zabrała mieszkanka E.M., która podziękowała radnym, władzom miasta i pracownikom Urzędu Miasta  za tyle energii w pracy i dobra włożonego w życie naszego miasta.  

Ad.9)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady LI sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1600 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr LI/18 z dnia 18 października 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.10.2018 11:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.10.2018 11:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 35