UCHWAŁA Nr III/9/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 7 grudnia 2018r.

 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Kudowy – Zdroju na lata 2018 - 2020

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn.zm.), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny dla gminy Kudowa – Zdrój na lata 2018 – 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr III/9/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.12.2018 11:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.12.2018 11:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 37