O G Ł O S Z E N I E
S E S J A

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU

odbędzie się w dniu 28 grudnia  2018 roku  o godz. 1200  w    sali narad  Rady Miejskiej przy  ul. Zdrojowej 27 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr I/18 z dnia 23.11.2018r. i nr II/18 z dnia 28.11.2018 r.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
b)    budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
1)    omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do budżetu,
2)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
3)    przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,  
4)    przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
5)    uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
6)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
7)    zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
8)    głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
9)    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
10)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki,
c)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok,
d)    ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019 – 2023,
e)    podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
9.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 28.12.2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.12.2018 10:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.12.2018 10:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 37