Uchwała Nr II/3/18
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia  28 listopada 2018 roku

w  sprawie: wynagrodzenia burmistrza miasta Kudowa-Zdrój

Na podstawie § 3 pkt 1, § 6 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U.  z 2018 r. poz. 936) w związku z art. 8 ust. 2 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2018 r. Dz. U. poz. 994 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój – Anety Potocznej w następującej wysokości:
 
- wynagrodzenie zasadnicze                                                        4.700,00 zł                                                      
- dodatek funkcyjny                                                                     1.900,00 zł                                                       
-    dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20%
liczony od wynagrodzenia zasadniczego                                          940,00 zł                                          
-    dodatek specjalny w wysokości
liczony od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego        2.640,00 zł      

Razem:                                                                                      10.180,00 zł

                                                                            
§ 2

Traci moc uchwała nr II/3/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 8 grudnia 2014 r. (z późn. zm.).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  Rady  Miejskiej
Sylwia  Bielawska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr II/3/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.12.2018 08:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.12.2018 08:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 34