O G Ł O S Z E N I E
S E S J A  RADY MIEJSKIEJ
KUDOWY – ZDROJU


odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 roku  o godz. 1400  w    sali narad  Rady Miejskiej przy  ul. Zdrojowej 27 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku,
b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
c)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok,
d)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
e)    Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018-2020,
f)    przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2019,
g)    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
4.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
8.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 7.12.2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:29.11.2018 11:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:29.11.2018 11:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 36