Zarządzenie nr 0050.273.2018

Zarządzenie nr 0050.273.2018
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  26 listopada 2018 r.

w sprawie określenia podmiotu, formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 Uchwały Nr LVIII/385/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. Nr 208, poz. 3223), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co  następuje:

§ 1.

Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest Projekt uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019".

§ 2.

Konsultacje odbędą się w terminie od 28 listopada  do 4 grudnia 2018 roku.

§ 3.

1.    Konsultacje w sprawie, o której mowa w § 1  zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej www.kudowa.pl.
2.    Formularz wyrażenia opinii w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" zostanie opublikowany wraz z informacją o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl.                                                                           

3.Wypełniony formularz opinii, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć w terminie określonym w §2:                                                                                                                                                               
a) drogą elektroniczną (poczta elektroniczna) na adres e-mail: sekretariat@kudowa.pl.,                                      

b) osobiście w Biurze Obsugi klienta pok. nr 5 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 , 57-350 Kudowa-Zdrój.
4.    Formularz wyrażenia opinii stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Aneta Potoczna

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                              
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.273.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.11.2018 10:32