Zarządzenie nr 0050.261.2018

Zarządzenie Nr 0050.261.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i w związku z § 4 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa –Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

1.    Przeznacza się do wydzierżawienia na okres do dnia 31-10-2021 r. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowane położone w Kudowie-Zdroju w obrębie Zakrze (AM-6,8), oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 236 i 270 o łącznej powierzchni 2,1525 ha, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.
2.    Ustala się stawkę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu określonego w § 1 pk 1 w wysokości 167,96 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem złotych 96/100).

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.261.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2018 14:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż