Zarządzenie Nr 0050.245.2018
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia 6 listopada 2018r.

w sprawie  rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego

Na podstawie § 3 ust. 1  oraz § 4 ust. 2 pkt 3  i ust. 4 Uchwały Nr  XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie : określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Na wniosek rozkłada się na 10 rat zaległość z tytuł czynszu dzierżawnego w kwocie 4.988,36 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w kwocie 437,25 zł, za nieruchomość położoną w Kudowie – Zdroju, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 72, obręb Brzozowie ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:

1)     502,03  zł – płatne w terminie do dnia 30.11.2018r;
2)     539,05  zł – płatne w terminie do dnia 30.12.2018r;
3)     548,08  zł – płatne w terminie do dnia 30.01.2019r;
4)     548,07  zł – płatne w terminie do dnia 28.02.2019r;
5)     548,07  zł – płatne w terminie do dnia 31.03.2019r;
6)     548,07  zł – płatne w terminie do dnia 30.04.2019r;
7)    548,06  zł –  płatne w terminie do dnia 31.05.2019r;
8)    548,06  zł –  płatne w terminie do dnia 30.06.2019r;
9)    548,06  zł –  płatne w terminie do dnia 31.07.2019r;
10)    548,06  zł –  płatne w terminie do dnia 31.08.2019r;

§ 2.

Udzielona pomoc  nie stanowi pomoc publiczną (pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.245.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.11.2018 14:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.11.2018 14:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 83