Janusz Engel 02.11.2018 08:20 wersja do wydruku

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju

w sprawie zmiany terminu dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa – Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie – Zdroju

 

           Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) i art. 30, 39 i art.54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XX/120/16 z dnia 30 maja 2016 roku, w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa – Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie – Zdroju, zawiadamiam, że dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyżej wymienionego planu miejscowego odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kudowie – Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57–350 Kudowa – Zdrój, pokój nr 3, o godz. 1200.

          Pozostałe terminy określone w ogłoszeniu z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa – Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie – Zdroju nie ulegają zmianie.

 

 

Z up. BURMISTRZA

Sekretarz Gminy

/-/ Barbara Kopeć

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju w sprawie zmiany terminu dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa – Zdrój dla obszaru położonego w rejonie ulic Głównej, Łąkowej i Fabrycznej w Kudowie – Zdroju
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Janusz Engel
Data publikacji:02.11.2018 08:20
Data na dokumencie:02.11.2018
Informację aktualizował:Janusz Engel
Data aktualizacji:02.11.2018 08:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 38