UCHWAŁA Nr  LI/318/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077 oraz z 2018 r., poz. 1000) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLI/247/17 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa – Zdrój  wprowadza się następujące zmiany:
1)    załącznik nr 1 - „Wieloletnia prognoza gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018-2039”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2)    załącznik nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF  w latach 2018-2022” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej  uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr LI/318/18
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.10.2018 09:30
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.10.2018 09:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 82