Arkadiusz Sip 26.09.2018 13:59 wersja do wydruku

Załącznik nr 1.4 do Regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych

Kudowa-Zdrój , dnia 25.09.2018r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

tel. 74/866-19-26, fax. 74/ 866-15-31 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.

 

Budowa jednego z dwóch budynków zaplecza boiska sportowego przy ul. Kościuszki

w Kudowie -Zdroju

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia: budowa budynku zaplecza boiska sportowego przy ul. Kościuszki w Kudowie-Zdroju, o konstrukcji szkieletowej, drewnianej, posadowiony na fundamencie żelbetowym, o konstrukcji dachu drewnianej dwuspadowej, krytej blachą płaską łączoną na rąbek stojący, elewacja  ocieplana styropianem, wykończenie tynkiem strukturalnym (opis techniczny przedmiotu zamówienia w załączeniu ) *        

Oznaczenie wg CPV : 45000000-7 roboty budowlane

2.         Proponowane warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnianie – oświadczenie o posiadanym doświadczeniu oraz potencjale technicznym i osobowym umożliwiającym prawidłowe wykonanie zadania

3.         Proponowane kryteria oceny ofert w celu wyboru wykonawcy, ich znaczenie i sposób oceny – najniższa cena

4.         Istotne dla stron postanowienia umowy:

a.         termin realizacji zamówienia : data 31.12.2018r., lub miesiące …………./dni -  licząc od daty zawarcia umowy*

b.         oczekiwany okres gwarancji: 24msc.,

c.         warunki płatności:      30 dni -  licząc od daty otrzymania faktury,

d.         kary umowne- wg zapisów umowy

e.         zasady i warunki odbioru – wg zapisów umowy

5.         Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie ww. zamówienia jest p. D. Dąbrowska

6.         Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę w formie pisemnej. (Wzór umowy w załączeniu) *

7.         Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 5 ( BOK) w terminie do dnia 02.10.2018 do godziny 14,00 w formie:

a.         pisemnej w zamkniętej kopercie - osobiście w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 3 lub listownie w zaadresowanej na Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

b.         faksem na numer:        *

c.         w wersji elektronicznej na e-mail:       *

Oznakowanej w następujący sposób: Znak sprawy, nazwa i adres Wykonawcy oraz dopiskiem: „Oferta na: (nazwa zadania).

8.         Oferta powinna zawierać:

1.         Oznaczenie Wykonawcy - nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres wybranego wykonawcy, nr telefonu / fax / e-mail, nr NIP, PESEL, REGON

2.         Zaoferowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Brutto ............... zł, (słownie: ....................................................... zł) w tym: ............... % stawka podatku VAT

            oraz wartości wymaganych kryteriów oceny ofert ………………………………

3.         Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń oraz o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

4.         Oświadczenie o zaakceptowaniu istotnych postanowień umowy i zobowiązaniu się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia Umowy na przedstawionych warunkach, w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego.

5.         Wykaz załączników do oferty stanowiących integralną jej cześć.

6.         Imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

 

Uwaga: Postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 

 

Z up. Burmistrza

Edyta Bubińska

Zastępca burmistrza

...........................................................

Kierownik Zamawiającego

* niepotrzebne skreślić

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY pn. "Budowa jednego z dwóch budynków zaplecza boiska sportowego przy ul. Kościuszki w Kudowie -Zdroju"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:26.09.2018 13:59
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:26.09.2018 13:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 35