UCHWAŁA Nr L/315/18
RADY MIEJSKIE KUDOWY – ZDROJU
z dnia 10 września 2018 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 i poz.1000) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Nie uwzględnia się skargi Pana /...../  z dnia 10 czerwca 2018  r. na Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój w sprawie celowego zaniżania  frekwencji turnieju szachowego „Otwarty Kudowski Turniej Szachowy”.  
2.    Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.

W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju zawiadomi skarżącego o sposobie załatwienia skargi przez Radę Miejską Kudowy – Zdroju.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr L/315/18
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.09.2018 10:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:24.09.2018 10:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 47