UCHWAŁA NR L/313/18
RADY MIEJSKIEJ  KUDOWY-ZDROJU
z dnia 10 września 2018
r.

w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym na rzecz dzierżawcy gruntu, który  wybudował go ze środków własnych  

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000)  i  art. 37 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst  Dz.U. z 2018 r., poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089 i poz. 1496) Rada Miejska w Kudowie-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej  zabudowanej  pawilonem handlowym położonej  przy ul. Zdrojowej 3B w Kudowie-Zdroju (dz. nr 231/2, AM-9, obr. Słone, SW1K/00065159/1) na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,  który na przedmiotowym gruncie wybudował budynek niemieszkalny ze środków własnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr L/313/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.09.2018 10:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.12.2018 13:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 50