UCHWAŁA Nr L/312/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 10 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 25 obręb Stary Zdrój (AM-1) na okres 9 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349) oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000 i poz. 1089) oraz § 2 uchwały Nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej – parking, z /..../ na okres 9 lat, dla gruntu stanowiącego własność gminy Kudowa – Zdrój, położonego w Kudowie – Zdroju, oznaczonego jako część działki numer 25 obręb Stary Zdrój (AM-1) o powierzchni 1740 m2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Uzasadnienie
Uchwała ma na celu umożliwienie zawarcia 9 letniej umowy dzierżawy z Dzierżawcą, który na przedmiotowym gruncie prowadzi działalność parkingową od 01-12-2000 r. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat wymaga zgody Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr L/312/18
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:24.09.2018 10:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.12.2018 13:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 58