Janusz Engel 16.08.2018 16:28 wersja do wydruku

Kudowa - Zdrój , dnia 16.08.2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Kudowa - Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa - Zdrój tel. 74/866-19-26, fax. 74/ 866-15-31 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.

Przewóz uczniów zamieszkałych w Kudowie – Zdroju przy ul. Jakubowice, ul. Pstrążna
 i ul. Słoneczna powyżej  nr 31 do i ze szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Kudowa – Zdrój

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Usługa obejmująca dowóz i opiekę w czasie dowozu uczniów zamieszkałych w Kudowie – Zdroju przy ul. Jakubowice, ul. Pstrążna oraz ul. Słoneczna powyżej nr 31 do i ze Szkoły Podstawowej nr 3  przy ul. Kościuszki 58, do i z  Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II przy ul. Szkolnej 8 i ul. Pogodnej 9 w Kudowie – Zdroju.
 2. Dzienna długość trasy łącznie (tam i powrót) wynosi 62 km.
 3.  Wykonanie usługi  winno odbywać się przy wykorzystaniu przez Wykonawcę własnych środków transportu, sprawnych technicznie i zapewniających przejazd nie mniej niż 12 osobom (bez kierowcy).
 4.  Wykonawca  ma obowiązek posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdem, a pojazd ten musi spełniać wszelkie wymagania techniczne określone przepisami  prawa o ruchu drogowym.
 5.  Usługę Wykonawca wykona osobiście lub przy wykorzystaniu osób zatrudnionych
  u Wykonawcy.
 6. Wykonawca oraz osoby zatrudnione u wykonawczy przy pomocy, których Wykonawca będzie wykonywał usługę muszą spełniać wszelkie wymagania przewidziane prawem niezbędne do wykonywania usługi, w szczególności w zakresie posiadanych uprawnień, braku przeciwwskazań zdrowotnych czy psychologicznych.
 7.  Wykonawca winien posiadać zezwolenie na wykonywanie usług  przewoźnika drogowego, o którym mowa w przepisach ustawy o transporcie drogowym lub ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób.

.....

(opis techniczny przedmiotu zamówienia w załączeniu ) *              Oznaczenie wg CPV : 60140000-1

 1. Proponowane warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub oświadczeń
  i dokumentów potwierdzających ich spełnianie - oświadczenie o spełnianiu wymagań
  w formularzu ofertowym oraz dołączona do oferty kserokopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem zezwolenia na wykonywanie usług przewoźnika drogowego, o którym mowa w ustawie o transporcie drogowym lub ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób.
 2. Proponowane kryteria oceny ofert w celu wyboru wykonawcy, ich znaczenie i sposób oceny cena 100%
 3. Istotne dla stron postanowienia umowy:
  1. termin realizacji zamówienia : od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r.
  2. warunki płatności: 21 dni -  licząc od daty otrzymania faktury.
 4. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie ww. zamówienia jest pani Elżbieta Ubik – Tel. 748621715
 5. Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę w formie pisemnej. (Wzór umowy w załączeniu) *
 6. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 5 Biuro Obsługi Klienta  w terminie do dnia 22.08.2018 r. do godziny 15.00 w formie: pisemnej w zamkniętej

            kopercie - osobiście w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 5 lub listownie w zaadresowanej na    Urząd Miasta w Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa - Zdrój

Oznakowanej w następujący sposób: Znak sprawy, nazwa i adres Wykonawcy oraz dopiskiem: „Oferta na: Przewóz uczniów do i ze szkół podstawowych i gimnazjum z ul. Jakubowice, ul. Pstrążna oraz ul. Słonecznej powyżej nr 31”.

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Oznaczenie Wykonawcy - nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo adres wybranego wykonawcy, nr telefonu / fax / e-mail, nr NIP, PESEL, REGON
 2. Zaoferowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Brutto ............... zł, (słownie: ....................................................... zł) w tym: ............... % stawka podatku VAT

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do

                  niego zastrzeżeń oraz o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami
           Zamawiającego.

 1. Oświadczenie o zaakceptowaniu istotnych postanowień umowy i zobowiązaniu się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia Umowy na przedstawionych warunkach, w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 2. Wykaz załączników do oferty stanowiących integralną jej cześć.
 3. Imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.

 

Uwaga: Postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8

 

Z up. BURMISTRZA

Edyta Bubińska

Zastępca Burmistrza

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Przewóz uczniów zamieszkałych w Kudowie – Zdroju przy ul. Jakubowice, ul. Pstrążna i ul. Słoneczna powyżej nr 31 do i ze szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Kudowa – Zdrój
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Janusz Engel
Data publikacji:16.08.2018 16:28
Data na dokumencie:16.08.2018
Informację aktualizował:Janusz Engel
Data aktualizacji:16.08.2018 16:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 35