wersja do wydruku Arkadiusz Sip 23.05.2018 15:09

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania pn.„Dostawa i montaż stacji doładowującej e-bike w Kudowie-Zdroju” w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod – Kudowa-Zdrój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V – A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

Kudowa-Zdrój, dnia 22 maja 2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania pn.

„Dostawa i montaż stacji doładowującej e-bike w Kudowie-Zdroju”

w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod – Kudowa-Zdrój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V – A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zarządzeniem nr 330/14 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju                 z dnia 27.11.2014 r. w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju o wartości niższej lub równej 12 000 euro netto,

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

 

Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

tel. 74 8 621 721, fax. 74 862 17 18

 

 1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zaproszenia jest dostawa i montaż wiaty wolnostojącej wraz z urządzeniem pełniącym funkcję źródła zasilania dla akumulatorowych rowerów turystycznych.

 

Specyfikacja techniczna:

 1. Konstrukcja stalowa, cynkowana, wolnostojąca wraz z dachem jednospadowym. Stacja zamontowana będzie do istniejącego podłoża wykonanego z kostki betonowej, na dz. nr 239/2 obr. Słone, stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój..
 2. Parametry wiaty:

- wysokość – co najmniej 244 cm

- szerokość  - co najmniej 191 cm

- głębokość – co najmniej 136 cm

- dach jednospadowy o kącie nachylenia co najmniej 15° na tylną ścianę;

 1. Urządzenie pełniące funkcję źródła zasilania – jego elementy wyposażenia:

- gniazdo ładowania rowerów szt. 4

- gniazdo ładowania USB/ telefon szt. 2

- urządzenie Bluetooth szt. 1

- półka pod telefon szt. 1 wraz ze skrytką na skrzynkę geocache;

- stojak na 4 stanowiska rowerowe

4.    Sposób zasilania: akumulator(y) głębokiego rozładowania, zabezpieczany przed nadmiernym prądem ładowania dostosowany do jednoczesnego ładowania 4 rowerów wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej.

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
 1. Termin realizacji zamówienia :do 30 lipca 2018 roku
 2. Oczekiwany okres gwarancji i serwisu : 5 lat
 3. Termin płatności: do 30 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
 4. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
 5. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
 6. Kary umowne:
 • w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę 25% wartości wynagrodzenia ryczałtowego;
 • za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki
 • zasady i warunki odbioru: odbiór końcowy wykonanych robót zakończony protokołem;

 

 1. Kryterium oceny

kryterium oceny ofert – najniższa cena – 100%

 

 1. Opis przygotowania oferty

 

 1. Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1               do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zaoferowana przez Wykonawcę cena musi być wyrażona jako cena brutto w złotych polskich  na dzień sporządzenia oferty i określać cenę przedmiotu zamówienia w sposób kompletny                  i jednoznaczny.
 3. Oferta Wykonawcy winna być podpisana przez osobę upoważnioną oraz zawierać nazwę Wykonawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy.
 4. Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę upoważnioną do podpisania oferty).
 5. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty zapoznał się z warunkami i sytuacją w terenie.
 6. Oferta powinna zawierać:
 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń oraz o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
 2. Oświadczenie o zaakceptowaniu istotnych postanowień umowy i zobowiązaniu się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia Umowy na przedstawionych warunkach, w miejscu i terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 3. Wykaz załączników do oferty stanowiących integralną jej cześć.
 4. Imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

 

Oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 5 w terminie do dnia 30 maja 2018 r., godz. 13:00:

 1. w formie pisemnej (osobiście, listownie) w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Urząd Miasta                 w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz dopiskiem: Oferta na: Dostawa i montaż stacji doładowującej e-bike w Kudowie-Zdroju”.
 2. mailowo na adres a.czerniachowicz@kudowa.pl w formie skanów oryginalnych materiałów (tj. oferty, załączników i pozostałych dokumentów) w tytule wiadomości wpisując Oferta na: Dostawa i montaż stacji doładowującej e-bike w Kudowie-Zdroju”

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
 1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest Agnieszka Czerniachowicz, tel. 74/8621721,
  email:
  a.czerniachowicz@kudowa.pl

 

 1. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 1. Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania umowy.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

Z up.Burmistrza

Edyta Bubińska

Zastępca Burmistrza

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania pn.„Dostawa i montaż stacji doładowującej e-bike w Kudowie-Zdroju” w ramach projektu „Ścieżka edukacyjna Miasta Europejskiego Nachod – Kudowa-Zdrój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V – A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.05.2018 15:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż